Nieruchomości

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela

Wniosek o zwrot nieruchomości

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu oraz działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu

Wniosek o nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu

Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa