Ośrodki szkolenia kierowców

         1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

   2. Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców

3. Kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców 

   4. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy

5. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

     6. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy