Geodezja

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

  • pisemnej,
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (formularz P2)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P3)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w kalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P4)
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P5)
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P6)
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P7)
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB)
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-1) – część dotycząca prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-3) – część dotycząca uzupełnienia zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (przed 31.07.2020r.)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.)

WZORY DOKUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego
Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy wniosków)
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy zgłoszeń prac geodezyjnych)

 

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW

Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 

INNE DOKUMENTY
Ceny udostępnianych materiałów określono Ustawą.

 

e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu