Geodezja

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

  • pisemnej,
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl  lub platformę EPUAP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
  • pocztą tradycyjną wysyłając na adres tut. Starostwa Powiatowego (ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.)
  • osobiście w siedzibie Wydziału przy ul. Adama Wardyńskiego 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wybrane dane  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są poprzez:

  • Geoportal Powiatu Ostrowieckiego https://ostrowiec.geoportal2.pl
  • usługę WMS http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
  • usługę WFS http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

 

WZORY WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGIK
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (formularz P2)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P3)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w kalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P4)
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P5)
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P6)
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P7)
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB)

WZORY WNIOSKÓW O KOORDYNACJĘ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (plik doc. ; plik pdf.)
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna
Wniosek o przeprowadzenie narady dodatkowej (plik doc. ; plik pdf.)

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-1) – część dotycząca prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-3) – część dotycząca uzupełnienia zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (przed 31.07.2020r.)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.)

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW
Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Zgłoszenie prac geodezyjnych

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK
Ceny udostępnianych materiałów określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualna wersja ustawy dostępna na stronie https://isap.sejm.gov.pl/ )