Geodezja

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Załatwianie spraw z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku złożonego w formie:

 • pisemnej opatrzonego podpisem własnoręcznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym,

Wnioski można składać:

 • elektronicznie poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl
 • na adres do doręczeń elektronicznych /l3k925ynuj/domyslna za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki podawczej (Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.);
 • osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wybrane dane  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są poprzez:

 • Geoportal Powiatu Ostrowieckiego https://ostrowiec.geoportal2.pl
 • usługę WMS http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • usługę WFS http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac odbywa się poprzez moduł Obsługi wykonawcy prac geodezyjnych dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl, po uprzednim podpisaniu umowy dot. zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną.


Informacje z zakresu realizowanych zadań można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 2499212 – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów;
 • 41 2499201 – kopie map ewidencyjnych i zasadniczych;
 • 41 2499204 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych;
 • 41 2499220 – koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • 41 2499200 – pozostałe sprawy z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej.

WZORY WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGIK
Formularz P wraz z uszczegółowieniem P1-P7 w zależności od określenia materiałów będących przedmiotem wniosku:
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (formularz P2)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P3)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w kalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P4)
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P5)
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P6)
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P7)
Formularz EGiB:
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB)

WZORY WNIOSKÓW O KOORDYNACJĘ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (plik doc. ; plik pdf.)
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna
Wniosek o przeprowadzenie narady dodatkowej (plik doc. ; plik pdf.)

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-1) – część dotycząca prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-3) – część dotycząca uzupełnienia zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (przed 31.07.2020r.)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.)

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW
Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Zgłoszenie prac geodezyjnych

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK
Ceny udostępnianych materiałów określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualna wersja ustawy dostępna na stronie https://isap.sejm.gov.pl/ )

 


DANE KONTAKTOWE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU