Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania / Wnioski


Na tej stronie znajdą Państwo wnioski do pobrania z podziałem na poszczególne wydziały.

Wydział Finansowy

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów pobierz

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu dla gmin – Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Waśniów Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pochodzeniu gleby Pobierz
Wniosek wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie Pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Pobierz
Wniosek o zmianę danych w karcie wędkarskiej Pobierz
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt egzotycznych Pobierz
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych Pobierz
Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt egzotycznych Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Pobierz
Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) Pobierz
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) Pobierz
Informacja ws. wykonywania prac w obrębie drzew lub krzewów Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadow Pobierz
Wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pobierz
Wzór oświadczenia celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej Pobierz
Tytuł dokumentu / wniosku PDF
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pobierz
wniosek o ustalenie odszkodowania
za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości,
której podział został dokonany na wniosek właściciela
Pobierz
wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości Pobierz
wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości Pobierz
wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej Pobierz
wniosek o nieodpłatne przyznanie
własności działki gruntu oraz działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu
Pobierz
wniosek o nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu Pobierz
wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego Pobierz

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Tytuł dokumentu / wniosku DOC
wniosek o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego Pobierz

 

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Oświadczenie o upoważnieniu do sprowadzenia zwłok Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok/urny z prochami z zagranicy Pobierz

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
PB  – 1 – Wniosek o pozwolenie na budowę 
Pobierz
PB – 2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pobierz
PB – 5 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Pobierz
PB – 7 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Pobierz
PB – 3  Wniosek  o pozwolenie na rozbiórkę Pobierz
PB – 4  Zgłoszenie rozbiórki Pobierz
PB – 2  Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2 Pobierz
PB – 18  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Pobierz
PB – 11 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Pobierz
PB – 9 przeniesienie decyzji Pobierz
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Pobierz
Wniosek o wydanie/ostemplowanie dziennik budowy Pobierz
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Pobierz

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (formularz P2) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P3) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w kalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P4) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P5) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P6) Pobierz
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P7) Pobierz
Edytowalne wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB) Pobierz
Edytowalny wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB) Pobierz

Wzory wniosków dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-1) Pobierz
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-3) Pobierz
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (przed 31.07.2020r.) Pobierz
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.) Pobierz
Edytowalne zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.) Pobierz

Wzory dokumentów sporządzanych przez Starostę Ostrowieckiego

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pobierz
Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pobierz
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy wniosków) Pobierz
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy zgłoszeń prac geodezyjnych) Pobierz

Inne dokumenty

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Cennik – załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Pobierz

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pobierz

Referat Zarządzania Drogami

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek na lokalizację pawilonu handlowego w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację w pasie drogi powiatowej urządzeń, przyłaczy, itp Pobierz
Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej  oraz umieszczenie
urządzenia nie związanego z drogą
Pobierz

Stanowisko ds. transportu

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne Pobierz
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – samochodem osobowym Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób – samochodem osobowym
Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób – pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (dot. posiadanych licencji przed 15.08.2013r.) Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Pobierz
Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze nie przekraczającym granicy Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu ostrowieckiego Pobierz
Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ rozszerzenie zakresu wpisu Pobierz
Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów Pobierz
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora Pobierz
Zmiana legitymacji instruktora Pobierz
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora Pobierz
Dokonanie wpisu do ewidencji wykładowców Pobierz
Kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców Pobierz
Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Pobierz
Wydanie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Pobierz

Wydział Komunikacji

Referat Rejestracji Pojazdów

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce Pobierz
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce Pobierz
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Oświadczenie dotyczące akcyzy – rejestracja warunkowa
Pobierz
Pobierz
Rejestracja czasowa pojazdu Pobierz
Rejestracja pojazdu zabytkowego Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu – demontaż Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu – demontaż za granicą Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu – z powodu kradzieży Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu – z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu – z powodu wywozu z kraju Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu woli dopisania do dowodu rejestracyjnego imienia i nazwiska współmałżonka jako właściciela (2 wnioski) Pobierz
Pobierz
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy Pobierz
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Pobierz
Wydanie wtórnika karty pojazdu z powodu jej zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Pobierz
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej Pobierz
Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej Pobierz
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/Elektroniczne odblokowanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Pobierz
Pobierz
Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji: HAK, TAXI, L Pobierz
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu zamieszkania właściciela pojazdu (w obrębie powiatu) lub zmiany nazwiska Pobierz
Zmiana rodzaju pojazdu Pobierz
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej / wykreślenie adnotacji o montażu instalacji gazowej  Pobierz
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Pobierz
Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych / wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej Pobierz
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Przywrócenie pojazdu do ruchu
Pobierz

Pobierz

Dokonanie wpisu lub wykreślenia zastawu rejestrowego Pobierz
Pełnomocnictwo (pojazd)
Pełnomocnictwo ogólne
pobierz
Pobierz
Umowa kupna-sprzedaży Pobierz
Umowa darowizny Pobierz

Referat Praw Jazdy

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o: wydanie prawa jazdy / zmianę prawa jazdy / wtórnik prawa jazdy / zwrot zatrzymanego prawa jazdy / przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami / o wydanie międzynarodowego prawa jazdy Pobierz
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy przez osobę poniżej 18-tego roku życia Pobierz
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Pobierz
Pełnomocnictwo Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Pobierz