Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św. 
W dniu od 23.08.2021 roku do 27.08.2021 roku rzecznik nie będzie przyjmował interesantów –  urlop.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Adriana Jeruzal
pokój 10,
tel. (41) 247-61-42 

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 730 do godz. 1530

 

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184)

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy
  w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.