Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
na terenie
powiatu ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2018 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów.

 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim
porad prawnych w godzinach od 730 do 1130 udzielają:

                                                                       – poniedziałek:           adwokat Anna Okupińska – Płaza

                                                                       – wtorek:                       adwokat Magdalena Dębniak – Turek

                                                                       – środa:                          adwokat Rafał Świstak

                                                                       – czwartek:                   adwokat Rafał Szeląg

                                                                       – piątek:                         adwokat Magdalena Szurek

 

natomiast w godzinach: od 1130 do 1530 porad prawnych udzielają:

            – poniedziałek, środa, czwartek:          radca prawny Łukasz Kozłowski

                            –  wtorek, środa, piątek:                           radca prawny Beata Warsińska – Rożek

 

W roku 2018 dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego (w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów) prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

  

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO

z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl

tel. 884 938 188

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielają będą:

                                            w gminach Bałtów i Ćmielów:             radca prawny Beata Warsińska – Rożek

                                                                                                                      adwokat Konrad Rożek

                                         w gminach Kunów i Waśniów:               radca prawny Olgierd Hojnowski

                                                                                                                      radca prawny Grzegorz Partyka

                                                                                                                      adwokat Anna Orłowska-Cholewińska

 

Harmonogram

działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Gminie Bałtów

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek:  od godz.         800       do        1200

Środa               od godz.         1200     do        1400

Czwartek         od godz.         800       do        1200

 

Harmonogram

działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Gminie Ćmielów

adres: 27- 440, Ćmielów, ul. Ostrowiecka 25

Wtorek:           od godz.         1000     do        1400

Środa              od godz.         900      do        1100

Piątek              od godz.         800      do        1200

 

Harmonogram

działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Gminie Kunów

adres: 27 – 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek: od godz.          730     do        1130

Środa              od godz.         1200    do        1400

Czwartek        od godz.          730     do        1130

 

Harmonogram

działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Wtorek:           od godz.         1130     do        1530

Środa              od godz.         0900     do        1100

Piątek              od godz.         1130     do        1530

 W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26 roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?
Pomoc prawna polegała na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione:
• młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny;

• kombatanci przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

• weterani przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego;

• kobiety w ciąży przedkładają dokument potwierdzający ciążę;

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

UWAGA!

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na terenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną, pisemną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty, aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

 

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za dni 25.12.2018 i 26.12.2018”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRANEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian  za dzień  12 listopada 2018 r.”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dzień 1 listopada 2018 r.”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dzień 15.08.2018 r.”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dzień 31.05.2018 r.”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dzień 01.05.2018 i 03.05.2018 r”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dzień 02 kwietnia 2018 r.”

“DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian
za dziań 01 stycznia 2018 r.”

 

 

Pomoc prawna w 2017 roku
Pomoc prawna w 2016 roku