Wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych/Klubów Sportowych

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO/ KLUBU SPORTOWEGO

 

Wykreślenie klubu sportowego działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego
 • pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego*

 

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 

 • do wniosku/zawiadomienia* należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania wraz z uchwałami:
 • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • o przeznaczeniu posiadanego majątku,
 • powołaniu likwidatora stowarzyszenia*
 • podaniu do publicznej  informacji wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

         2. listę obecności wraz z podpisami członków uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego uczestniczących w
             zebraniu.

 Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

W dalszej kolejności likwidator (po upłynięciu terminu zgłaszania sprzeciwu określonego w ogłoszonej przez likwidatora informacji o likwidacji) składa*:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego
  i przejmującego)
 2. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji

 

UWAGA:

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych klub traci osobowość prawną. 

 

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Bank PKO BP S.A. o numerze: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

 Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wykreśleniu z ewidencji,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

 PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm)

 

*Jeśli jest niezbędne.

 

Wniosek o wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych.