Wpis zmian w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych/Klubów Sportowych

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB KLUBÓW SPORTOWYCH

 

Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania każdej zmiany dotyczącej statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji

              Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
 • nazwy stowarzyszenia,
 • adresu siedziby,
 • statutu,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 1. listę obecności członków stowarzyszenia  na zebraniu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie).

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeniach sportowych) wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Bank PKO BP S.A.
  o numerze: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

 

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm.)

 

Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych.