Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych/Klubów Sportowych

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
LUB KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA,
KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

  

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)wynosi 17,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:

 

 1. w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Bank PKO BP S.A. o numerze:  05109020400000000147399220

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wyciąg z ewidencji klubów (zaświadczenie) wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. 
  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych.