Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).

Sposób postępowania:

 1. Należy sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia można skorzystać z zamieszczonego formularza wniosku.
 2. Następnie wniosek można złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim lub wysłać pocztą, pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w BIP lub na platformie ePUAP.

Adres:         Starostwo Powiatowe
                       Iłżecka 37
                       27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adres poczty elektronicznej:         informacjapubliczna@powiat.ostrowiecki.eu

 1. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub w uzasadnionych przypadkach, o których podmiot jest obowiązany powiadomić wnioskodawcę, zostanie określony termin w jakim informacja zostanie udostępniona – nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
  Klauzula ogólna dla osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).

Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Obowiązki wnioskodawcy:

 1. Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania w jakim celu chce uzyskać informację publiczną prostą.
 2. Obowiązek wykazania przez wnioskodawcę, że uzyskanie informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, istnieje wyłącznie w sytuacji, w której wniosek dotyczy udostępniania informacji przetworzonej.
 3. Niewykazanie przez wnioskodawcę interesu publicznego skutkuje odmową udzielenia informacji w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji lub decyzji administracyjnej ustalającej opłatę odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub wywieszona w miejscach ogólnie dostępnych udostępniana jest na wniosek.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Pliki do pobrania:
Formularz wniosku.

Informacje nieobjęte obowiązkiem publikacji na stronach biuletynu zamieszczane są:
 •  na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa;
 • w prasie lokalnej:
  –  Wiadomości Świętokrzyskie,
  –  Gazeta Ostrowiecka;
 • na stronie internetowej starostwa https://www.ostrowiecki.eu
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

     16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz.352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

      Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

    Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

    Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania
w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

     Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

         Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.ostrowiecki.eu,
 • udostępniona w serwisie internetowym, https://www.ostrowiecki.eu
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

      Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane: – do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
– udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
– informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

        Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych
        na wniosek.
   Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych,
do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych , z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

          Zasady odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

        Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
•  informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
•  została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano, o braku takich warunków lub opłat,
•   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
•  została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

       Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
• Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37,
• e-mail: informacjapubliczna@powiat.ostrowiecki.eu
• poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

       Starostwo Powiatowe Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozpatrzeniu wniosku:
• przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
• informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
• składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
• odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

        Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

         W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, w drodze decyzji, rozstrzyga
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

         Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Starostwo:
• składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
• informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
• odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

      Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Starostwa Powiatowego Ostrowcu Świętokrzyskim o przyjęciu oferty.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty

         Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

      Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

          Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

          Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

        Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

            Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

             Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:
• których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
• powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
• do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane; w rozumieniu przepisów ustaw:
–   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
–   prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
–   ochronie baz danych,
–   prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
–  prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
• będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.
Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

    W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 •    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego