Rezerwat „Wąwóz w Skałach”

Rezerwat obejmuje dno oraz zbocza wąwozu uformowanego w wylotowej części dolinki, w pobliżu ujścia strumienia płynącego tą dolinką do rzeki Dobruchny. Granice rezerwatu są w zasadzie wyraźnie czytelne w terenie (z wyjątkiem granicy zach.), gdyż prawie na całej swej długości biegną wzdłuż styku gruntów ornych (położonych na zewnątrz obszaru rezerwatu) z nieużytkami lub lasami (należącymi do rezerwatu), bądź też wzdłuż strumienia. Dolina rezerwatu ma charakter wąwozu (kanionu), który cechuje się dużą głębokością osiągając ok. 30 m i bardzo stromo nachylonymi zboczami. W przekroju poprzecznym wąwóz ma mniej więcej kształt litery “U”, jego szerokość mierzona pomiędzy górnymi krawędziami zboczy wynosi 80-100 m, zaś u podstawy zboczy 20-50 m. Nachylenie zboczy przekracza często 45 stopni, miejscami na zboczach obserwuje się też pionowe lub prawie pionowe ścianki i ściany skalne a nawet nawisy skalne. Tak ukształtowany obszar posiada znaczne walory krajobrazowe. Wąwóz został wyrzeźbiony w twardych i odpornych na wietrzenie dolomitach środkowo-dewońskich. Dolomity te odsłaniają się w zboczach wąwozu i stanowią jeden z najważniejszych elementów rezerwatu. Dolomity występują w ławicach o zróżnicowanej grubości od 2 cm do ponad 1 m. W płd. zboczu wąwozu odsłaniają się miejscami prawie niczym nie porośnięte, stromo pochylone powierzchnie stropowe ławic, natomiast płn. zbocze, przecina dolomity prawie prostopadle do uławicenia. W związku z tym na zboczu płd. można obserwować m.in. szereg ciekawych zjawisk geologicznych występujących na powierzchni ławic; z kolei w zboczu płn. można śledzić na dłuższych odcinkach (prostopadłych do uławicenia) następstwo warstw-czyli dłuższe fragmenty tzw. profilu pionowego osadów. Najniższe stratygraficznie fragmenty profilu odsłaniają się w zboczu płd. Zbudowany on jest z dolomitów krystalicznych, rzadziej kryptokrystalicznych, szarych i ciemno-szarych, cienko, średnio i gruboławicowych, przewarstwionych cienkimi wkładkami margli i łupków.