Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Adres
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału – Tomasz Mroczek
pokój 207, tel. (41) 247-64-66

Referat Zamówień Publicznych

pokój 308
tel. (41) 247-68-66
Robert Zajączkowski
Mariusz Kasprzyk

Referat Rozwoju i Inwestycji

pokój 111
tel. (41) 247-61-36
Iwona Gałka
Dariusz Wilczak

pokój 208
tel. (41) 247-64-64
Rafał Borowiecki
Anna Strąpoć

Referat Zarządzania Drogami

Kierownik Referatu – Romuald Wójcik
pokój 213A
tel. (41) 247-52-71

pokój 214
tel. (41) 247-64-60
Dorota Pietrzykowska

pokój 205
tel. (41) 247-60-82
Mirosław Wojsławski

pokój 206
tel. (41) 247-60-72
Ksenia Loranty
Klaudia Zdonek
Piotr Gębura

Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym

pokój 205
tel. (41) 247-60-82
Dariusz Soliński

Stanowisko ds. Transportu

pokój 313
tel. (41) 247-66-15
Sylwia Michalczyk
Andrzej Śląszkiewicz

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie wieloletnich i jednorocznych planów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 2. Uzyskiwanie niezbędnych decyzji na etapie przygotowawczym projektowanych zadań;
 3. Zlecanie opracowania: koncepcji, dokumentacji projektowych, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko oraz innych niezbędnych opracowań;
 4. Opracowywanie specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich do postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych;
 5. Uzyskiwanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych;
 6. Przygotowywanie wniosków i dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę;
 7. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami;
 8. Przygotowywanie dokumentów po zakończeniu inwestycji do przejęcia na majątek trwały;
 9. Przygotowywanie, organizacja postępowań na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 30.000 EURO finansowane ze środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 10. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały, w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty;
 11. Prowadzenie postępowań dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 12. Ogłaszanie o przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu;
 13. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych od 5000 zł do 30.000 EURO na podstawie informacji z poszczególnych wydziałów i referatów;
 14. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO oraz zbioru przepisów;
 15. Obsługa techniczno – administracyjna prac komisji przetargowej oraz postępowań o zamówienia publiczne w tym procedur odwoławczych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia;
 16. Przekazywanie do wydziałów starostwa zlecających przetargi i postępowania o zamówienie publiczne niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu lub postępowania o zamówienie publiczne;
 17. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach i wynikach postępowań o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Komisji Europejskiej, Portalu Zamówień Publicznych, prasie lokalnej oraz internecie;
 18. Przygotowywanie informacji i sprawozdań rocznych do Urzędu Zamówień Publicznych z przeprowadzonych postępowań;
 19. Aktualizacja strony internetowej starostwa w zakresie Zamówień Publicznych i Przetargów;
 20. Opracowywanie regulaminu zamówień publicznych;
 21. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień i przetargów;
 22. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;
 23. Przygotowywanie projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych programów zagranicznych;
 24. Nadzór nad realizacją programów operacyjnych ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu;
 25. Przygotowywanie projektów wieloletnich programów rozwoju powiatu oraz monitorowanie ich wdrażania;
 26. Planowanie strategiczne oraz formułowanie priorytetów do realizacji w ramach wojewódzkich i krajowych planów rozwoju i programów operacyjnych;
 27. Współudział w opracowaniu: Narodowego Planu Rozwoju, Wojewódzkiego Programu Operacyjnego, oraz Programów Sektorowych do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i następnych okresach budżetowych UE;
 28. Współpraca z samorządami krajowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi przy realizacji wspólnych projektów z dofinansowaniem UE;
 29. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego powiatu ostrowieckiego w kraju i zagranicą;
 30. Przygotowywanie publikacji, albumów, folderów, map i ulotek promujących powiat ostrowiecki.;
 31. Współpraca z gminami przy realizacji wspólnych inicjatyw promocyjnych powiatu;
 32. Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na etapie realizacji projektu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów;
 33. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości;
 34. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczącej projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych;
 35. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczącej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych dla instytucji otoczenia biznesu;
 36. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 37. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 38. Utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą;
 39. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu;
 40. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej;
 41. Naliczanie opłat i kar pieniężnych w przedmiocie zajęcia pasa drogowego;
 42. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
 43. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 44. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 45. Wykonywanie i nadzór robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 46. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 47. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 48. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów;
 49. Prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
  a. wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
  b. naliczanie opłat i kar za w/w zezwolenia.
 50. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i projektów uchwał w sprawach o ustalenie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowieckiego;
 51. Przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia zarządu powiatu opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg;
 52. Opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych;
 53. Opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji;
 54. Opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków o pozwolenie na budowę;
 55. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, uzgadnianie w/w planu wyrębu drzew z poszczególnymi gminami powiatu ostrowieckiego, przedkładanie planu wyrębu do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, składanie wniosków do poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w planie wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew w przypadku sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa wywrócone, nadłamane);
 56. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
  a. analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  b. rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  c. organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  d. udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  e. opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
  f. ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
  g. wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowanie i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
  h. współpraca z organami policji.
 57. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:
  a. rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na organizację przemarszów po drogach publicznych (wieców, procesji, pochodów itp.),
  b. uzgadnianie złożonych wniosków z Komendą Wojewódzką Policji, z Urzędem Marszałkowskim, z zarządcami dróg wykorzystywanych do przemarszu,
  c. wydawanie decyzji administracyjnej po skompletowaniu wszystkich opinii.
 58. Opracowywanie i realizacja rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy; remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych;
 59. Współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania
 60. Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii;
 61. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg;
 62. Dbanie o właściwy stan techniczny i właściwe zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu drogowego (piaskarki, pługi, pługi wirnikowe, kosiarki, przyczepy samochodowe, piły spalinowe do cięcia drewna);
 63. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 64. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 65. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, zawieszenie, cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób;
 66. Zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
 67. Prowadzenie postępowania kontrolnego przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy osób lub rzeczy;
 68. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaszanie oraz cofanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym;
 69. Uzgadnianie lub odmowa uzgodnienia wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym wydawanego przez Marszałka Województwa;
 70. Wydawanie, zmiana, stwierdzanie nieważności zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy;
 71. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 72. Wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 73. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 74. Wpisywanie i skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
 75. Wpisywanie i skreślenie z ewidencji wykładowców;
 76. Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub wykładowcy;
 77. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 78. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 79. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego;
 80. Przeprowadzanie procedury związanej z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu, usuniętych z drogi w trybie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji.
  c. Stanowisko ds. planowania.
  d. Stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
 4. Referat Rozwoju Powiatu:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. pozyskiwania Funduszy Strukturalnych.
  c. Stanowisko ds. Informacji, Promocji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 5. Referat Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. inwestycji drogowo – mostowych.
  c. Stanowisko ds. zarządzania pasami drogowymi.
  d. Stanowisko ds. nadzoru inspektorskiego inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania dróg, w tym dyspozytor.
  e. Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych.
  f. Stanowisko ds. ewidencji dróg i gromadzenia danych.
  g. Stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym.
 6. Stanowisko ds. transportu.