Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Z-ca Naczelnika Wydziału – Andrzej Potorski
pokój 305, tel. (41) 247-63-77

Referat Rolnictwa i Środowiska
Kierownik Referatu – Łukasz Dziekan
pokój 313, tel. (41) 247-63-56

pokój 308
tel. (41) 247-63-58
Elżbieta Mroczek
Andrzej Ciszewski
Aleksandra Kaczmarska

pokój 313
tel. (41) 247-63-56
Anna Mroczkowska-Śledź

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Kierownik Referatu – Andrzej Potorski

pokój 305, tel. (41) 247-63-77

pokój 303
tel. (41) 247-52-78
Iwona Kowalczyk
Monika Guzal

pokój 304
tel. (41) 247-52-70
Marta Szwajcer-Wykrota
Katarzyna Falecka

pokój 306
tel. (41) 247-62-47
Katarzyna Dąbrowska
Mateusz Gagat

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 3. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego oraz prowadzenie rejestrów wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 4. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
 5. Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 6. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej,
  w tym przygotowanie do wystawienia legitymacji dla strażników;
 7. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 8. Wydawanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 9. Przygotowywanie porozumień powierzających prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczemu lasów państwowych;
 10. Dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 11. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
 12. Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
 13. Wydawanie decyzji uznających las za ochronny lub pozbawiających go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 14. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 15. Zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 16. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 17. Wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązków zawartych
  w uproszczonych planach urządzenia lasów;
 18. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictw gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 19. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie lasów państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;
 20. Naliczanie miesięcznych ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów zalesionych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, przyznanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
 21. Występowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
 23. Wyliczanie czynszów dzierżawnych, jakie należne są za dzierżawę obwodów łowieckich;
 24. Udostępnianie danych z zakresu łowiectwa;
 25. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla podmiotów eksploatujących instalację, wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
 26. Wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
 27. Prowadzenie powiatowego rejestru decyzji na zbieranie, transport i odzysk odpadów;
 28. Prowadzenie powiatowego rejestru wydanych decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 29. Prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów;
 30. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 31. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
  (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 32. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 33. Przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczonych dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze;
 34. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu ochrony środowiska;
 35. Prowadzenie prac związanych z badaniem jakości gleby i ziemi;
 36. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
 37. Wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska
  i negatywnie oddziałujące na środowisko do sporządzenia przeglądu ekologicznego
  (z wyłączeniem przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko);
 38. Określanie wymagań przeglądu ekologicznego dla instalacji nie zaliczonej do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 39. Wydawanie podmiotom korzystającym ze środowiska decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 40. Współpraca z inspekcją ochrony środowiska;
 41. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 42. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 43. Prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko realizacji polityk, strategii, planów lub programów;
 44. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 45. Udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie;
 46. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacji o środowisku;
 47. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 48. Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli;
 49. Wydawanie zaświadczeń o rejestracji roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli;
 50. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 51. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
 52. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich;
 53. Cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich;
 54. Wygaszanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich;
 55. Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności, stwierdzanie wygaśnięcia koncesji;
 56. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
 57. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych;
 58. Przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 59. Wydawanie decyzji nakazujących podmiotom wykonującym roboty geologiczne dokonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych robót geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek;
 60. Wydawanie decyzji o zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej i zmiany dokumentacji geologicznej, bez zastrzeżeń lub żądanie w drodze decyzji jej uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji;
 61. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji geologicznych;
 62. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego;
 63. Wydawanie zgody, w drodze decyzji, na przeklasyfikowanie zasobów, jeżeli w okresie sprawozdawczym zmiany przekraczają 50 % rocznego wydobycia ze złoża;
 64. Wydawanie decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do obmiaru wyrobiska
  i przedłożenie operatu ewidencyjnego złoża, w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia, wyczerpania zasobów złoża czy naruszenia przepisów o ochronie przyrody;
 65. Wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej
  w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji zawierającej dane o ilości wydobytej kopaliny oraz wysokości opłaty eksploatacyjnej;
 66. Ustalanie w drodze decyzji opłaty dodatkowej za wykonywanie działalności
  z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 67. Wydawanie decyzji ustalającej opłatę podwyższoną za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
 68. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji;
 69. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności, nakazującej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a przypadku potrzeby nakazującej podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków;
 70. Tworzenie banku danych o rolnictwie i infrastrukturze obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego;
 71. Tworzenie bazy danych o rynkach zbytu płodów i produktów rolnych;
 72. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na posiadanie charta i mieszańca charta;
 73. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi;
 74. Organizacja dożynek powiatowych;
 75. Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 76. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i powiatowym oddziałem zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli;
 77. Współpraca ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą;
 78. Współpraca z samorządami gminnymi;
 79. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami producentów rolnych;
 80. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji starosty zobowiązującej organy inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa do usunięcia zagrożeń fitosanitarnych na terenie powiatu ostrowieckiego;
 81. Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkolenia rolnicze;
 82. Udostępnianie danych z zakresu rolnictwa;
 83. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 84. Opiniowanie powiatowych planów upowszechnienia doradztwa rolniczego;
 85. Opiniowanie decyzji wojewody o zakazie uprawy niektórych roślin uprawnych oraz ich odmian albo zakazie stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności;
 86. Wydawanie zaświadczeń o pochodzeniu gleby na działkach przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej;
 87. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ w sprawach ochrony gruntów rolnych z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów i Waśniów;
 88. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 89. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w zakresie terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych;
 90. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 91. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu
  i Skarbu Państwa;
 92. Sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu Skarbu Państwa;
 93. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
 94. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd;
 95. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 96. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  i powiatu dokonywanych z urzędu;
 97. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;
 98. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości: ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów
  i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
 99. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
 100. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;
 101. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
 102. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
 103. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
 104. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
 105. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki;
 106. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
 107. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem polskiemu związkowi działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
 108. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa;
 109. Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania lasom państwowym gruntów wchodzącym w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 110. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
 111. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
 112. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę;
 113. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
 114. Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej
  w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności
  i bezpieczeństwa państwa;
 115. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
 116. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawianiem lub wynajmowaniem majątku Skarbu Państwa lub powiatu;
 117. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach powiatu i Skarbu Państwa;
 118. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji stwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu ostrowieckiego;
 119. Ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – przejęte na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 120. Prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem jednostek powiatowych
  w nieruchomości będące własnością powiatu ostrowieckiego;
 121. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji powiatowych celów publicznych;
 122. Kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości powiatowych z punktu widzenia przeznaczenia, celowości, gospodarności, itp.;
 123. Sprawdzanie stanu dokumentacji obiektów budowlanych, w szczególności książki obiektu, aktualności przeglądów i ekspertyz;
 124. Prowadzenie ewidencji mienia powiatu;
 125. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji;
 126. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
 127. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
 128. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
 129. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 130. Przeprowadzanie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
 131. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
 132. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 133. Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
 134. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 135. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.
 136. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 137. Prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Rolnictwa i Środowiska:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. środowiska.
  3. Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki leśnej i łowiectwa.
  4. Stanowisko ds. gospodarki odpadami.
  5. Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.
  6. Stanowisko ds. geologii i hydrogeologii.
 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
 5. Kierownik Referatu.
 6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.