Wydział Organizacyjno – Prawny

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Kierownik Referatu – Ewa Łojek
pokój 104
tel. (41) 247-68-48
Ewelina Wiśniewska

pokój 105
tel. (41) 247-52-69
Monika Filipczak
Magdalena Bajak

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Kierownik Referatu – Marzena Jemielniak
pokój 115, tel. (41) 247-51-78

pokój 102
tel. (41) 247-62-17
Beata Bronikowska
Kinga Ciepichał

Kancelaria
pokój 12
tel. (41) 247-63-59
Sylwia Kałuża
Teresa Sałkowska

Archiwum zakładowe
pokój 26
tel.(41) 247-64-10
Beata Górniak

Stanowisko ds. Kadr
pokój 116
tel. (41) 247-62-88
Alina Piwnik – Migdalska

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Beata Kobiałka
pokój 102
tel. (41) 247-64-68

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
pokój 112
tel. (41) 2475183
Magdalena Kołeczek

Zespół Radców Prawnych
pokój 301
tel. (41) 247-61-83
Monika Mazur
Romuald Pachocki

pokój 302
tel. (41) 247-61-85
Stanisław Leszczyński
Mariusz Grzesiak

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa;
 2. Obsługa organizacyjno-prawna starostwa, zarządu powiatu i rady powiatu;
 3. Administrowanie obiektami i mieniem starostwa;
 4. Nadzór nad ochroną obiektów starostwa;
 5. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej starostwa;
 6. Koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 7. Koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych;
 8. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
 9. Prowadzenie zbioru uchwał rady powiatu;
 10. Prowadzenie zbioru uchwał zarządu powiatu;
 11. Prowadzenie zbioru zarządzeń starosty;
 12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 13. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 14. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków;
 15. Prowadzenie rejestru kontroli w starostwie;
 16. Prowadzenie rejestru umów i porozumień;
 17. Prowadzenie rejestru fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego;
 18. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 19. Prowadzenie archiwum zakładowego starostwa;
 20. Prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa;
 21. Obsługa prawna starostwa i jednostek powiatu;
 22. Koordynacja spraw związanych z obsługą informatyczną starostwa;
 23. Przekazywanie uchwał zarządu powiatu i rady powiatu do organów nadzoru;
 24. Przekazywanie dokumentów do publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego;
 25. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych;
 26. Prowadzenie spraw szkoleniowych i socjalnych pracowników starostwa;
 27. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz innymi oświadczeniami osób zobowiązanych do ich składania.
 28. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 29. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim;
 30. Wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami;
 31. Koordynacja kontroli zarządczej starostwa i jednostek powiatu;
 32. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w starostwie oraz w jednostkach podległych;
 33. Prowadzenie polityki informacyjnej powiatu;
 34. Współpraca z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wykonywanych zadań.

Wydział Organizacyjno-Prawny realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. obsługi rady powiatu i zarządu powiatu.
 3. Referat Organizacyjno-Administracyjny.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. administracyjnych
  c. Stanowisko ds. kancelaryjnych.
  d. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu głównego starostwa powiatowego.
  e. Stanowisko obsługi archiwum zakładowego.
  f. Stanowisko pracownika gospodarczego.
  g. Stanowisko konserwatora.
  h. Stanowisko kierowcy.
 4. Stanowisko ds. Kadr.
 5. Stanowisko ds. komunikacji społecznej.
 6. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.
 7. Zespół Radców Prawnych (podległych merytorycznie staroście).