Wydział Komunikacji

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Telefoniczne umawianie wizyt:

Referat Rejestracji Pojazdów: 247 5202 oraz 247 6062

Referat Praw Jazdy: 247 6048

Pokój numer 11

Naczelnik Wydziału – Karolina Petrykowska
tel. (41) 247 60 64

Referat Praw Jazdy
e-mail: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Kierownik ReferatuMagdalena Sadowska

Pokój numer 2

tel. (41) 247 60 44

Monika Dziekan
Agnieszka Krzeszowska
Agata Nowacka

Referat Rejestracji Pojazdów
e-mail: komunikacja@powiat.ostrowiecki.eu

Pokój numer 4

tel. (41) 247 60 54

Agnieszka Ciździelska

Anna Ciechocińska-Leśniak

Beata Masternak

 

Pokój numer 5

tel. (41) 247 60 56

Sylwia Pająk

Kinga Pietrzykowska

Aleksandra Nowosad

 

Pokój numer 6

Agnieszka Krasuska

Marzena Soja

 

Pokój numer 7

tel. (41) 247 52 74

Joanna Szymczuch

Monika Czupryńska

Dominika Gilewska

 

Pokój numer  8

tel. (41) 247 61 82

Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

 

Pokój numer  9

tel. (41) 247 52 67

Magdalena Kita

Marzena Soja

Beata Gaik

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracji, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę;
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
 4. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy;
 5. Wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu w przypadku kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu;
 6. Przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów;
 7. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
 8. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych;
 9. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 10. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
 11. Wpisywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu bądź wykreśleniu zastawu;
 12. Przyjmowanie od policji lub jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego;
 13. Zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
 14. Sporządzanie protokołów zwróconych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do zniszczenia;
 15. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 16. Wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej na pojeździe.
 17. Wydawanie zaświadczeń o pojeździe w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
 18. Pobieranie i rozliczanie opłaty ewidencyjnej;
 19. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 20. Prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych osób i w systemie informatycznym;
 21. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień;
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy;
 23. Wydawanie kart parkingowych;
 24. Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
 25. Wydawanie uprawnień po okresie zatrzymania.
 26. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy;
 27. Załatwienie spraw dotyczących wymiany krajowych praw jazdy wydanych za granicą na prawa jazdy wydane w Polsce;
 28. Wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym, o zatrzymaniu prawa jazdy;
 29. Wydawanie decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie kierowców
  w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 30. Wydawanie skierowań na badania psychologiczne osób kierujących pojazdem
  w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osób, które przekroczyły limit punktów karnych;
 31. Kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 32. Przyjmowanie zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem;
 33. Udzielanie informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców w związku z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych;
 34. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
 35. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach;
 36. Generowanie i wydawanie profili dla kandydatów na kierowców;
 37. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 38. Wymiana kart motorowerowych;
 39. Przesyłanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dot. wyprodukowania praw jazdy oraz przyjmowanie wyprodukowanych już praw jazdy i dokonanie czynności związanych z ich rozpisaniem;
 40. Ewidencjonowanie przesyłek listowych skierowanych do wydziału.

Wydział Komunikacji realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Rejestracji Pojazdów
  a. Stanowisko ds. ewidencji pojazdów.
 4. Referat Praw Jazdy.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. ewidencji kierowców.