Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres
ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Łukasz Śliwiński
tel. (41) 249-92-10

Sekretariat Wydziału
pokój 11
tel. (41) 249-92-10
Renata Drewniak

Referat Geodezji i Katastru

Kierownik Referatu – Agnieszka Gontarczyk
pokój  13
tel. (41) 249-92-16

pokój 12
tel. (41) 249-92-14
Dorota Sałata
Dorota Wójcik

pokój 12
tel. (41) 249-92-13
Katarzyna Kwiecień

pokój 14
tel. (41) 249-92-17
Ewa Malanowicz
Małgorzata Kałuża

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Referatu –
pokój  21
tel. (41)  249-92-25

pokój 1
tel. (41) 249-92-04
Magdalena Kowalewska
Ewelina Graboń
Agata Surowiec

pokój 1
tel. (41) 249-92-01
Kamil Skiba

pokój 22
tel. (41) 249-92-24
Agnieszka Padoł
Kamil Osojca

pokój 24
tel. (41) 249-92-26
Maciej Drożdżowski
Radosław Cichocki

pokój 25
tel. (41) 249-92-22
Grzegorz Olszański
Damian Sala

pokój 26a
tel. (41) 249-92-20
Aleksandra Jakubowska
Paulina Kupiec
Zofia Tokarz

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Przewodnicząca –
pokój 21
tel. (41) 249-92-25

pokój 26
tel. (41) 249-92-20
Joanna Fałdrowicz

Wnioski (wzory poniżej)
należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 lub przesyłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym!

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są również w formie usługi WMS pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych
  w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:

  1. map ewidencyjnych,
  2. map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Geodezji i Katastru:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. geodezji i katastru.
  c. Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.
  c. Stanowisko ds. nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych.
  d. Stanowisko ds. informatycznych.
 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a. Przewodniczący Zespołu.

 

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

 • pisemnej,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (formularz P1)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej (formularz P2)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P3)
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w kalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P4)
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P5)
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P6)
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P7)
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (Formularz EGiB)
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-1) – część dotycząca prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG-3) – część dotycząca uzupełnienia zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (przed 31.07.2020r.)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (po 31.07.2020r.)

WZORY DOKUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego
Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy wniosków)
Wzór dokumentu obliczenia opłaty (dotyczy zgłoszeń prac geodezyjnych)

 

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW

Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Zgłoszenie prac geodezyjnych

 

 

INNE DOKUMENTY
Ceny udostępnianych materiałów określono Ustawą.