Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego: https://ostrowiec.geoportal2.pl
e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

tel. 41 2499200


SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Informacje z zakresu realizowanych zadań można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 2499212 – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów;
 • 41 2499201 – kopie map ewidencyjnych i zasadniczych;
 • 41 2499204 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych;
 • 41 2499220 – koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • 41 2499200 – pozostałe sprawy z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału

dr inż. Łukasz Śliwiński

Referat Geodezji i Katastru

mgr inż. Agnieszka Gontarczyk – Kierownik Referatu Geodezji i Katastru

mgr Renata Drewniak – tel. 41 2499210
mgr inż. Małgorzata Kałuża – tel. 41 2499217
inż. Katarzyna Kwiecień – tel. 41 2499213
Ewa Malanowicz – tel. 41 2499212
Dorota Sałata – tel. 41 2499214
mgr inż. Dorota Wójcik – tel. 41 2499214

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wakat – Kierownik PODGiK

inż. Radosław Cichocki – tel. 41 2499226
inż. Ewelina Graboń – tel. 41 2499201
mgr inż. Aleksandra Jakubowska – tel. 41 2499220
mgr inż. Paulina Kupiec – tel. 41 2499220
inż. Magdalena Kowalewska – tel. 41 2499204
mgr inż. Grzegorz Olszański – tel. 41 2499222
inż. Kamil Osojca – tel. 41 2499225
mgr inż. Agnieszka Padoł – tel. 41 2499224
inż. Damian Sala – tel. 41 2499222
inż. Kamil Skiba – tel. 41 2499220
Agata Surowiec – tel. 41 2499204
mgr inż. Zofia Tokarz – tel. 41 2499220

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

mgr inż. Grzegorz Olszański – Przewodniczący ZUDP

inż. Joanna Fałdrowicz – 41 2499220

 


ZADANIA WYDZIAŁU

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych
  w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:

  1. map ewidencyjnych,
  2. map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Geodezji i Katastru:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. geodezji i katastru.
  c. Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.
  c. Stanowisko ds. nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych.
  d. Stanowisko ds. informatycznych.
 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a. Przewodniczący Zespołu.

 


SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ