Wydział Finansowy

Adres
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego – Julita Szewczyk
pokój 114, tel.(41) 247-69-75 

Zastępca Skarbnika – Grażyna Derlatka 
pokój 108, tel.(41) 247-60-88 

pokój 106
tel. (41) 247-67-88
Urszula Różalska

pokój 107
tel. (41) 247-67-70
Agata Domagała – Trzaskowska
Kinga Krońska

pokój 109
tel. (41) 247-60-90
Marta Orzechowska – Barańska
Agnieszka Borecka

pokój 110
tel. (41) 247-69-73
Monika Kowalska
Aneta Pisula
Agnieszka Gajowik

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektu budżetu powiatu;
 2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu powiatu;
 3. Organizacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu;
 4. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu powiatu, opracowywanie projektu budżetu powiatu i dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych;
 5. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i analiza stanu zadłużenia budżetu powiatu ostrowieckiego;
 6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych;
 7. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ocena realizacji wykorzystania środków finansowych.
 8. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 9. Prowadzenie kontroli finansowej jednostek powiatu;
 10. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu powiatu,
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów;
 12. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu;
 13. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu;
 14. Prace związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
 15. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa w zakresie przychodów i kosztów gospodarki pozabudżetowej;
 16. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa oraz funduszy celowych;
 17. Bieżąca analiza realizacji budżetu jednostki – starostwa, funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach;
 18. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych;
 19. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i bilansów;
 20. Pobór zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa;
 21. Współdziałanie z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu
  w zakresie wykonywania zadań.
 22. Sporządzanie i wykonywanie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego według obowiązujących przepisów;
 23. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.
 24. Dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału Finansowego – Główny Księgowy.
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego – Zastępca Głównego Księgowego.
 3. Stanowisko ds. księgowości jednostki i budżetu – bilansista.
 4. Stanowisko ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i Urzędem Skarbowym.
 5. Stanowisko ds. ewidencji księgowości budżetu oraz sprawozdawczości jednostki.
 6. Stanowisko ds. ewidencji księgowości jednostki.
 7. Stanowisko ds. ewidencji wieczystego użytkowania, windykacji należności i ewidencji. księgowania funduszy unijnych oraz rozliczenia podatku VAT.
 8. Stanowisko ds. ewidencji księgowej i należności dotyczących Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, podróży służbowych pracowników oraz windykacji należności.
 9. Stanowisko ds. zbiorczej sprawozdawczości budżetu oraz obsługi finansowo – księgowej ZFŚS.
 10. Stanowisko ds. analizy i kontroli budżetów jednostek budżetowych, kontroli przekazywania środków z budżetu na wydatki tych jednostek oraz kontrola efektywności wykonania budżetu przez jednostki budżetowe.
 11. Stanowisko ds. ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, rozliczenia, ewidencji zadań inwestycyjnych, obsługi kont depozytowych i zamówień publicznych, wydatków drogowych oraz kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi.
 12. Stanowisko ds. planowania, kontroli i rozliczenia wykonania budżetu oraz przygotowania i analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej.