Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału –  Mariusz Łata
pokój 202, tel. (41) 247-62-94

Referat Edukacji

Kierownik Referatu – Antoni Maciejko
pokój 213A, tel. (41) 247-63-52

pokój 203 – Sekretariat Wydziału
tel. (41) 247-52-15
Aneta Kwiecień
Agata Klusek

pokój 217
tel. (41) 247-68-98
Anna Rostworowska

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
e-mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

pokój 201
tel. (41) 247-61-30
Edyta Góra
Katarzyna Kowalska

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu edukacji; w szczególności zadań związanych
  z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją lub wygaszaniem publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo – wychowawczych, szkół sportowych i poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 1;
 3. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych;
 4. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 5. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych;
 6. Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne prowadzonych przez powiat szkół i placówek;
 7. Przygotowywanie i prowadzenie procedury konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki);
 8. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół i placówek;
 9. Współpraca z kuratorem oświaty w zakresie spraw wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 10. Współpraca z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 11. Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz ich zmian;
 12. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w/s nadania uprawnień szkoły publicznej;
 13. Gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie w formie elektronicznej danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz koordynowanie działań związanych
  z prowadzeniem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w formie elektronicznej;
 14. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu dotyczących edukacji;
 15. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem uchwał rady powiatu, zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki;
 16. Współpraca z komisjami problemowymi rady powiatu;
 17. Prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do rady i zarządu powiatu oraz dyrektorów placówek o zamierzeniach i działaniach w zakresie swoich kompetencji;
 18. Przygotowywanie projektów budżetów szkół i placówek oraz nadzór nad ich realizacją. Współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach podziału i przekazywania środków finansowych w ramach subwencji i dotacji dla szkół i placówek;
 19. Kontrola gospodarności i oszczędności wydatkowanych środków budżetowych przez dyrektorów i księgowych placówek;
 20. Przygotowywanie projektów planów, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie organu prowadzącego;
 21. Podział dotacji przekazywanej niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym i nadzór nad ich wykorzystaniem;
 22. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 23. Współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
 24. Realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli;
 25. Koordynacja działań w zakresie prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół i placówek;
 26. Opiniowanie w zakresie określania zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 27. Wdrażanie nowych kierunków i specjalności kształcenia;
 28. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.;
 29. Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej;
 30. Koordynacja działań prowadzonych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli;
 31. Prowadzenie działań związanych z przyznawaniem nagrody starosty dla dyrektorów i nauczycieli, stypendiów starosty dla uczniów i studentów oraz organizacja związanych z edukacją imprez okolicznościowych;
 32. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez szkoły projektów unijnych POKL, programów Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci i innych;
 33. Koordynowanie działań szkół w zakresie uczniowskich praktyk zagranicznych oraz szkolnych programów
  z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 34. Współpraca i wymiana informacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w tym zawiadamianie o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
 35. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
 36. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
 37. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
 38. Opracowywanie i nadzór nad realizacją powiatowego programu opieki nad zabytkami;
 39. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
 40. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 41. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeum;
 42. Ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
 43. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej;
 44. Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 45. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
 46. Współdziałanie w organizacji obchodów świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych
  i rozrywkowych;
 47. Współpraca z powiatowymi strukturami Szkolnego Związku Sportowego w zakresie realizacji powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży;
 48. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji szkolenia sportowego w szkołach mistrzostwa sportowego, organizacji zawodów
  i imprez sportowych;
 49. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  a. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  b. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
  c. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  d. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.
 50. Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących ochrony, promocji zdrowia i profilaktyki, w tym związanych
  z podziałaniem placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu, tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją
  i prowadzeniem powiatowych – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, a także w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej;
 51. Monitorowanie i rozwój działalności podmiotów udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 52. Tworzenie i aktualizacja bazy danych podmiotów leczniczych udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 53. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego;
 54. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;
 55. Prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej przeciwdziałającej narkomanii, nikotynizmowi i innym patologiom społecznym;
 56. Ustalanie godzin pracy aptek na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz samorządu aptekarskiego;
 57. Przygotowywanie i aktualizacja danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 58. Współpraca z Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu;
 59. Przygotowywanie i aktualizowanie danych niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii;
 60. Współpraca ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu, finansowanych ze środków publicznych;
 61. Prowadzenie spraw dotyczących działalności Rady Społecznej jako organu inicjującego i opiniodawczego podmiotu tworzącego ZOZ oraz monitorowanie jej bieżącej działalności w zakresie współpracy z podmiotem tworzącym
  i zakładem opieki zdrowotnej, m.in. również poprzez bezpośredni udział w posiedzeniach Rady;
 62. Podejmowanie działań mających wpływ na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie powiatu;
 63. Współpraca z organami samorządowymi województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
 64. Organizowanie konferencji i szkoleń dla kadry medycznej;
 65. Współpraca z innymi wydziałami starostwa w zakresie realizacji wspólnych zadań dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 66. Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w sprawach dotyczących działalności placówek służby zdrowia;
 67. Prowadzenie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych działających w sferze społecznej, w tym w szczególności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 68. Realizowanie porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych rozliczeń finansowych w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
 69. Udzielanie pomocy repatriantom, dotyczącej aktywizacji zawodowej;
 70. Przyznawanie w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem bądź adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium RP;
 71. Wypłacanie kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub starostę;
 72. Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów                 i osób represjonowanych wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 73. Piecza nad sztandarem powiatu ostrowieckiego – organizowanie pocztów sztandarowych na uroczystości wskazane przez starostę;
 74. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru;
 75. Współpraca z Policją oraz innymi służbami;
 76. Prowadzenie spraw dotyczących Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 1. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 2. Referat Edukacji
  a.Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu.
 3. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko do spraw zdrowia i spraw społecznych