Wydział Architektury i Budownictwa

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału – Łukasz Smyła
pokój 213 , tel. (41) 247-63-65

pokój 213
tel. (41) 247-62-92
Małgorzata Kasińska

pokój 209
Justyna Pajączkowska
Małgorzata Majecka
Patrycja Budzeń

pokój 210
tel. (41) 247-63-67
Sylwia Pszonak
Roman Bańkowski

pokój 211
tel. (41) 247-51-68
Monika Matysiak
Olga Kojder- Malicka

pokój 212
tel. (41) 247-63-53
Agata Susfał
Aneta Kłokocka

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych w wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany;
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek;
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich;
 7. Prowadzenie spraw związanych z uchyleniem pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przetrwana na czas dłuższy niż trzy lata;
 8. Wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  w sytuacji, gdy na terenie objętym projektem zagospodarowania działki/terenu znajduje się obiekt budowlany,
  w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego orzekł o nakazie rozbiórki;
 9. Wydawanie decyzji wnoszącej sprzeciw w przypadkach określonych w ustawie;
 10. Uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę;
 11. Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki;
 12. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę i bezzwłoczne przekazywanie danych do organu wyższej instancji (wojewody) i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 13. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku
  i jego ochronie;
 14. Współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym:
  a. przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz
  z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  b. przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  c. przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  d. uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 15. Prowadzenie spraw z wniosku lub urzędu w sprawie zmiany, uchylenia wydawanych decyzji;
 16. Prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę;
 17. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych ustawami;
 18. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzanie podziału nieruchomości;
 19. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny;
 20. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych;
 21. Udział w posiedzeniu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej;
 22. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Stanowisko ds. architektury i budownictwa.