Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

 

Kierownik Zespołu – Andrzej Kaptur

e- mail: zk@powiat.ostrowiecki.eu
pokój 307
tel. (41) 247-69-33, fax. /(41) 247-69-65
Jarosław Dąbrowski 

 

Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 1. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i funkcjonowania powiatu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 2. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną powiatu;
 3. Organizowanie stałego dyżuru starosty i utrzymywanie w aktualności dokumentacji
  z tym związanej;
 4. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania (akcja kurierska);
 5. Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych na potrzeby HNS.
 6. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony;
 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z WKU Sandomierz;
 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa;
 9. Sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organami nadrzędnymi, prowadzenie szkolenia, oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne;
 10. Opracowanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW;
 11. Dokonywanie okresowych analiz i oceny stanu realizacji zadań obronnych
  w powiecie, opracowanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji w tym zakresie;
 12. Planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań związanych z ochroną ludności;
 13. Opracowanie i utrzymywanie w aktualności planu obrony cywilnej powiatu;
 14. Wykonywanie zadań z zakresu szkolenia i popularyzacji ochrony ludności;
 15. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia;
 16. Planowanie, opracowanie dokumentacji zapewnienia dostawy wody w warunkach specjalnych;
 17. Opracowanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno – hodowlanej i produktów żywności;
 18. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu obrony cywilnej;
 19. Organizowanie, aktualizowanie struktur i dokumentowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 20. Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 21. Inspirowanie działań związanych z kierowaniem, monitorowaniem, planowaniem
  i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 22. Organizowanie i utrzymywanie w sprawności systemu łączności, alarmowania
  i współdziałania na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 23. Tworzenie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach na potrzeby akcji ratowniczych;
 24. Udział w koordynowaniu w imieniu starosty zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 25. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
 26. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu zarządzania kryzysowego;
 27. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 28. Inspirowanie budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu ostrowieckiego;
 29. Inspirowanie organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 30. Prowadzenie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w obiektach
  i instytucjach podległych staroście;
 31. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników starostwa;
 32. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i ogniwami Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu ostrowieckiego.
 33. Składanie informacji i sprawozdań.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzanie Kryzysowego realizuje swoje zadania przez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Kierownik Zespołu.
 2. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szef PZZK

Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki

Z – ca Szefa

Andrzej Jabłoński                      – Wicestarosta

Robert Grudzień                        – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Św.

Zbigniew Wilk                            – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Św.

Gr. planowania cywilnego

Jarosław Dąbrowski              – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Paweł Jop                                   – Przedstawiciel KP PSP

Mariusz Rdzanek                      – Przedstawiciel KP Policji

Gr. monitorowania, prognoz i analiz

Andrzej Kaptur                           – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Robert Sobczyk                         – Przedstawiciel KP PSP

Grażyna Stroiny                         – Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Stanisław Adamski                   – Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Wioletta Adamczyk – Nowak      – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

– Kierownik zbiornika „ Brody” i „Wióry”

Gr. operacji i organizacji działań

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.

Wiesław Wyszkowski                – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św.

Stanisław Adamski                    – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Paweł Szczygieł                          – Kier. Rej. Zarządu Gospodarki Wodnej w W – wie – Inspektorat w Ostrowcu Św.

Zbylut Lewicki                             -Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratowniczego

– Przedstawiciel KP PSP

Gr. zabezpieczenia logistycznego

Grażyna Krawczyk                        – Skarbnik Powiatu

Łukasz Witkowski                         – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

Mariusz Łata                                   – Naczelnik Wydziału Edukacji,  Zdrowia i Spraw Społecznych

Karolina Petrykowska                 – Naczelnik Wydziału Komunikacji

– Przedstawiciel KP PSP

Gr. opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej

Edyta Góra                                – Inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Barbara Cudzik     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ewa Orłowska               – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Os. Słoneczne w Ostrowcu Św.

Katarzyna Nowak               – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św.

              – Kierownik Święt. Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego o. Ostrowiec

                          

Funkcja i rola PCZK w systemie Zarządzania Kryzysowego

          PCZK jest całodobową służbą dyżurną Starosty Ostrowieckiego która przeznaczona jest do koordynowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu.

Celem PCZK jest zapewnienie Staroście systemowego, skoordynowanego i efektywnego zarządzania siłami i środkami powiatu na zdarzenia kryzysowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne o dużej skali. Oznacza to zdarzenia o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił przekraczających możliwości reagującej gminy.

PCZK będzie umożliwiać Staroście realizację ustawowych zadań, związanych z kierowaniem wspólnym działaniem gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w sytuacjach szczególnych.

Podstawowe zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego
 Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej
Nadzór nad Systemem Wykrywania i Alarmowania
oraz Systemem Wykrywania i Ostrzegania Ludności
  Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
 Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne
 Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK
Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa

 

Klasyfikacja zagrożeń meteorologicznych

Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria Skutki
Silny wiatr 1     Vśr > 15 m/s
lub
V > 20 m/sVśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Vśr > 20 m/s
lub
V > 25 m/sVśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
    3 Vśr > 25 m/s
lub
V > 35 m/sVśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.
Intensywne opady deszczu 1     Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę bez zagrożenia dla sytuacji hydrologicznej. Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
osiągnięcie hydrologicznych stanów ostrzegawczych lub opady występujące na dużym obszarze.
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.
    3 Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
przekroczenie hydrologicznych stanów alarmowych.
Powodzie, podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne; zagrożenie życia.
Intensywne opady śniegu 1     Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w ciągu 24 godz. Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.
  2   Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 25 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 40 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Utrudnienia komunikacyjne; nieprzejezdność dróg lokalnych.
    3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 35 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 50 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg; uszkodzenia drzewostanu; uszkodzenia dachów; zagrożenie życia.
Opady marznące 1     Opad marznącej mżawki lub deszczu. Opady słabe, czas trwania opadu do 6 godz. Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Długotrwałe opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub opady umiarkowane trwające krócej. Gołoledź; trudności komunikacyjne; oblodzenie dróg, utrudnienia w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
    3 Długotrwałe umiarkowane lub silne opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub silne opady marznące. Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; duże trudności komunikacyjne i w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
Zawieje/zamiecie śnieżne 1     Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:

Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru

Tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
  2   a) Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:

Vśr >10 m/s

b) silne opady śniegu i wiatr o:

Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru

Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
    3 Silne opady śniegu i wiatr o:

Vśr > 10 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru

Liczne szybko narastające zaspy na dużych obszarach, trudności w komunikacji, nieprzejezdność dróg.
Silna mgła 1     Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 200 m utrzymująca się przez przeważającą część doby. Utrudnienia komunikacyjne.
  2   Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się przez przeważającą część doby lub poniżej 200 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Bardzo duże trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
Oblodzenie 1     Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu powodując zamarzanie mokrej nawierzchni. Miejscami śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.
  2   Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. bezpośrednio po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem; roztapianie i zamarzanie wierzchniej warstwy zmrożonego podłoża po długotrwałych mrozach. śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Gwałtowny spadek temperatury poniżej 0 °C. bezpośrednio po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu na zamarznięte podłoże bez pokrywy śnieżnej powodujące gwałtowne oblodzenie. śliskość na drogach i chodnikach, bardzo duże utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
Przymrozki 1     Zmiana temperatury przy gruncie z dodatniej na ujemną w okresie wiosny mogąca spowodować uszkodzenie roślin w okresie wegetacyjnym. Szkody w uprawach rolnych i ogrodach.
  2   Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m jest dodatnia, natomiast temperatura minimalna przy gruncie spada poniżej zera). Szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
    3 Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m > 0 °C, natomiast temperatura minimalna < -5 °C). Znaczne szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
Roztopy 1     Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza w obszarach zalegania pokrywy śnieżnej powodujący topnienie śniegu i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.
  2   Istotna zmiana temperatury ujemnej na dodatnią powodująca szybkie topnienie pokrywy śnieżnej przy zamarzniętym gruncie. Zalania na znacznym obszarze, podtopienia, trudności komunikacyjne.
    3 Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza, z towarzyszącymi opadami deszczu powyżej 30 mm/dobę, powodujący szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Podtopienia i zalania związane ze wzrostem stanów wody w ciekach, trudności komunikacyjne.
Upały 1     30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin < 18°CCzas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.
  2   30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin ≥ 18°CCzas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
    3 Tmax > 35°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.

Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
Silne mrozy 1     -25°C < Tmin ≤ -20°C
Tmax > -10°CCzas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia.
  2   -25°C > T min ≤-20°C
Tmax < -10°CCzas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych.
    3 T min ≤ -25°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.

Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych; zagrożenie życia.
Mgła intensywnie osadzająca szadź 1     Szybkie narastanie szadzi. śliskość dróg, uszkodzenia linii napowietrznych, anten.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    3 Gwałtowne narastanie przynajmniej kilkucentymetrowej warstwy szadzi. Uszkodzenia drzew, linii energetycznych, trakcji, zakłócenia w pracy stacji przekaźnikowych.
Burze 1     Burze z opadami deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru

V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.

Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Burze z opadami deszczu

30 mm ≤ R ≤ 50 mm

w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru

25 m/s ≤V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.

Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:

V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach

Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.
Burze z gradem 1     Burze z opadami gradu lub deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru

V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.

Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze z gradem     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu

30 mm ≤ R ≤ 50 mm

w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru

25 m/s ≤ V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.

Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:

V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach

Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.

 Kategoria zagrożeń

ZAGROŻENIA
W CZASIE
WOJNY
SKUTKI ZAGROŻENIA
W CZASIE
POKOJU
UDERZENIA BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA:   AWARIE
W ZAKŁADACH PRACY, MIGRACJA, TERRORYZM:
 • bronią jądrową.
– duże rejony zniszczeń;
– skażenia promieniotwórcze
terenu, wody, żywności, pasz;
– choroba popromienna;
– zniszczenie magnetycznych
nośników informatycznych;
– zakłócenia systemów radiowych;
– pożary;
– zniszczenia infrastruktury;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– bezdomność;
– osłabienie odporności
organizmów.
 • awaria elektrowni jądrowej;
 • terroryzm.
     
 • bronią chemiczną.
– skażenie chemiczne powietrza
i gleby;
– zatrucia ludzi i zwierząt;
– pożary;­
– zniszczenie infrastruktury;
– zniszczenie roślinności;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi.
 • awaria
  w zakładach pracy posiadających TSP;
 • terroryzm chemiczny.
   
 • bronią biologiczną.
– epidemie ludzi;
– epizootie zwierząt;
– epifitozy roślin;
– choroby odzwierzęce;
– zatrucia;
– straty sanitarne
i bezpowrotne ludzi i zwierząt.
 • migracja ludności;
 • terroryzm biologiczny;
 • uwolnienie związków biologicznych w laboratoriach.
     
ZESTRZELENIE ŚRODKA NAPADU POWIETRZNEGO   AWARIA SAMOLOTU, TERRORYZM
  – zniszczenie budynków
i infrastruktury;
– pożary;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– bezdomność.
 
UDERZENIA BRONIA KLASYCZNĄ   AWARIE, KATASTROFY, TERRORYZM
 • na obiekty budowlane
– zagruzowanie ulic;
– zniszczenie infrastruktury
energetycznej, gazowniczej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i telekomunikacji;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi.
 • katastrofa budowlana;
 • wybuch gazu;
 • terroryzm.
  – zagruzowanie ulic, placów
i ludzi;
– uwolnienie gazu; pożary;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenie sieci energetycznej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej;
– nieprzejezdność zgruzowanych
ulic.
 • awaria budowlana infrastruktury drogowej;
 • terroryzm.
     
 • na obiekty piętrzące wodę.
– straty bezpowrotne i sanitarne
ludzi;
– zniszczenie budynków, zakładów
pracy, dróg, torów kolejowych
oraz infrastruktury drogowej,
kolejowej i telekomunikacyjnej;
– zniszczenie upraw i lasów;
– straty bezpowrotne wśród
zwierząt;
– podtopienia, brak wody pitnej;
– możliwość wystąpienia epidemii
i epizootii.
 • awaria urządzeń piętrzących wodę;
 • terroryzm.
     
 • na obiekty komunikacyjne.
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenia infrastruktury
komunikacyjnej;
– niedrożność ciągów
komunikacyjnych;
– zniszczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej.
 • katastrofy komunikacyjne;
 • terroryzm.
     
 • na zakłady pracy.
– uwolnienie niebezpiecznych
substancji chemicznych;
– skażenia;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenie infrastruktury
gospodarczej.
 • awaria;
 • terroryzm.
 

 

DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY

 

 

 

 

DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY

 • wysokie temperatury.
– pożary, brak wody, zniszczenie
upraw;
– awarie w zakładach pracy
i transporcie;
– wzrost zachorowań na choroby
układu krążenia;
– możliwość wystąpienia epidemii,
epizootii.
 • wysokie temperatury.
     
 • niskie temperatury.
– awarie w zakładach pracy,
transporcie;
– awarie sieci wodociągowych,
ciepłowniczych, energetycznych,
telekomunikacyjnych;
– odmrożenia, możliwość epidemii.
 • niskie  temperatury.
     
 • śnieżyce.
– trudności w komunikacji;
– awarie sieci energetycznych;
– trudności w zaopatrzeniu
zakładów pracy, ludności.
 • śnieżyce.
     
 • pożary.
– zniszczenie lasów, upraw,
zabudowań;
– zniszczenie infrastruktury
energetycznej,
telekomunikacyjnej;
– uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
– bezdomność.
 • pożary.
     
 • powodzie.

 

– straty bezpowrotne ludzi
i zwierząt;
– braki wody, żywności i pasz;
– uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
– możliwość wystąpienia
epidemii i epizootii;
– możliwość wystąpienia
plagi owadów;
– zniszczenie upraw,
infrastruktury, cmentarzy
i grzebowisk zwierząt;
– rozmycie mogilników ;
– bezdomność.
 • powodzie.

 

     
 • huragany, trąby powietrzne.
– zniszczenia zabudowań,
drzewostanu, upraw;
– zniszczenia linii energetycznych
i telekomunikacyjnych;
– nieprzejezdność dróg i szlaków
kolejowych;
– straty sanitarne ludzi i zwierząt.
 • huragany, trąby powietrzne.
     
 Ogólne zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne – to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym powiecie. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wskazanym jest więc wiedzieć co robić w przypadku pożaru, gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach do tymczasowego zakwaterowania, co zrobić w przypadkach podstawowych zagrożeń medycznych? Jak ograniczyć skutki katastrof? Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem? Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się na wypadek ich wystąpienia.

CO MOŻESZ ODCZUWAĆ W CZASIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Stan klęski na ogół nie trwa długo. Sytuacja szybko wraca do normy. Postaraj się przyzwyczaić do nowych, przymusowych okoliczności, nawet jeżeli jesteś poza miejscem zamieszkania. Szukaj pomocy u innych, jeżeli czujesz się zagrożony i zagubiony. Nie wahaj się pytać, jak długo będziesz przebywał w miejscu ewakuacji kiedy będziesz mógł wrócić do domu. Należy wiedzieć co robić w przypadku pożaru, gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach do tymczasowego zakwaterowania, co zrobić w przypadkach podstawowych zagrożeń medycznych? Jak ograniczyć skutki katastrof? Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem?

RODZINNY PLAN DZIAŁANIA NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w USA, rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na wypadek ewentualnego zagrożenia.
Celowym byłoby zastanowić się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:

 • jakie zagrożenia mogą was dotyczyć;
 • co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia katastrofy;
 • co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;
 • gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania w domu;
 • gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;
 • gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza domem;
 • należy się zorientować, kto z Twojego sąsiedztwa jest lekarzem lub posiada;
 • inne szczególne umiejętności;
 • właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym;
 • dowiedz się w „obronie cywilnej” urzędu gminy, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;
 • zapoznaj się z rodzajami alarmów, sygnałów alarmowych, sposobów ich ogłaszania i odwoływania oraz zasad zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych.

PAMIĘTAJ:

Zawsze i w każdej sytuacji należy stosować się do zaleceń lokalnego organu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe tj.:
Wójta Gminy, Burmistrza, Prezydenta Miasta.

ZABEZPIECZENIE DOMU

Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsięwzięcia profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat. Do takich przedsięwzięć należą:

 • przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;
 • zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;
 • ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej.

 

WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych.
Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp.
Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni.
Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.

Wyposażenie powinno zawierać:

 • żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) – zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;
 • wodę: należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1 kropla na litr wody);
 • odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;
 • apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;
 • przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia – zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

DO UNIWERSALNYCH ZASAD ZACHOWANIA SIĘ OBYWATELI W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ, UŁATWIAJĄCYCH ADAPTACJĘ DO TRUDNYCH WARUNKÓW NALEŻĄ:

 • szybkie działanie, ale bez paniki;
 • ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
 • zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
 • udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
 • rozsądne korzystanie z zapasów;
 • słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
 • w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
 • wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

 

Katastrofa z udziałem środków toksycznych

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców z obiektów stałych (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchomych (cysterny samochodowe i kolejowe).
Zorientuj się więc czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce, półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu
Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe) dowiedz się czy przewożone są niebezpieczne substancje chemiczne.
Jeśli tak to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę szczególnie dzieci o sposobach postępowania.
Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu.

 1. Jesteś świadkiem wypadku z udziałem TSP – powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj:
  • swoje dane;
  • miejsce zdarzenia;

charakter zdarzenia.

ZAPAMIĘTAJ:

pojazdy samochodowe- cysterny przewożące niebezpieczne /TSP/ są oznakowane żółtymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu w następujący sposób: np. benzyny- paliwa silnikowe 

 33 – nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa
1203 – nr substancji wg wykazu ONZ
  

 1. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
 2. Idź w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru – szybko wydostaniesz się ze strefy skażenia.
 3. Chroń swoje drogi oddechowe, oczy – wykonaj filtr z dostępnych ci materiałów (szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy.
 4. Jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną- staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
 5. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu- radio, TV, megafony.

 

 

JEŚLI ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE PRZENIKNĄ DO TWOJEGO DOMU TO:

 1. Włącz radio i stosuj się do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
 2. Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł, wypełniając wszelkie otwory pakułami, gazą itp.
 3. Osoby znajdujące się w domach powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna i mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służbę porządkową.
 4. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły opuścić  mieszkań przystępują niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka.
 5. Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika oraz wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy).
 6. Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach – w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku – kieruj się do pomieszczeń na niskich kondygnacjach.
 7. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. Zabezpiecz żywność  w szczelnych pojemnikach.
 8. Dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos, weź prysznic. W obu przypadkach:

JEŚLI UZNASZ, ŻE ULEGŁEŚ SKAŻENIU – SKORZYSTAJ Z POMOCY LEKARZA 

PAMIĘTAJ !

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej niż stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego
PO KATASTROFIE TSP:

 1. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń.
 2. Po  przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia.
 3. Unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów dopóki nie będą zbadane przez urząd sanitarny.

Silne wiatry – huragany

  PRZED WYSTĄPIENIEM SILNEGO WIATRU:

 1. Zabezpiecz swoje mieszkanie /dom/:
  • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku;
  • upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
  • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom.
 2. Zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne /baterie do latarek i odbiorników radiowych/, świece, lampy naftowe wraz z zapasem nafty.
 3. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.
 4. Przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy.
 5. Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.
 6. Usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom.

W CZASIE TRWANIA:

 1. Ogranicz poruszanie się na wolnym powietrzu oraz korzystanie z pojazdów samochodowych.
 2. Włącz radio lub telewizor w celu śledzenia informacji meteorologicznych i informacji o sytuacji.
 3. Postępuj według wskazań określonych w komunikatach.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji, weź ze sobą podręczny bagaż najpotrzebniejszych rzeczy.
 5. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam gdzie jesteś dopóki wichura nie przejdzie.
  Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami.
  Nie spaceruj też pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki lub też szyby okienne mogą cię dotkliwie poranić.

 

 1. Opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną i gaz, zamknij dopływ wody, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom i zabudowania gospodarcze przed złodziejami.

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI INFORMUJ:

 • służby dyżurne Straży Pożarnej;
 • Policję;
 • pogotowie energetyczne;
 • pogotowie gazowe.

PO PRZEJŚCIU ZAGROŻENIA:

 • Zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych.
 • Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu.
 • Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów.
 • Uważaj na rozbite szkło – możesz się pokaleczyć.
 • Nie wyrzucaj śmieci, odpadów żywności czy nieżywych zwierząt na ulicę.Burze
  1. Podczas burzy należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a już niedopuszczalne jest trzymanie wtedy w rękach metalowych przedmiotów, np. parasola czy narzędzi.
  2. Lepiej zapomnieć o popularnym zaleceniu chowania się pod drzewo. To tam najczęściej ludzi dosięga piorun, “szukający” najwyższego punktu w okolicy!
  3. Jeśli znajdujemy się na wodzie, pamiętajmy o 15 minutach między pierwszymi sygnałami a burzą – to czas, jaki mamy na dopłynięcie do brzegu i znalezienie schronienia.
  4. Najbezpieczniej jest w domu – oczywiście, jeśli jest on zaopatrzony w piorunochron. Jednak i tam trzeba przestrzegać kilku zaleceń:
   • przebywaj z dala od piecy, wentylatorów, urządzeń elektrycznych (te najlepiej wyłączyć z prądu);
   • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
   • nie należy kąpać się w wannie;
   • mniej włączone radio ( najlepiej na baterie ) w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami;
   • wyłącz z gniazdek wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne oraz anteny. Wyłączenie sprzętu bez odłączenia go od sieci elektrycznej nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed prądami piorunowymi;
   • nie korzystaj z telefonu stacjonarnego, gdyż piorun może uderzyć w sieć i prąd wyładowania będzie się nią rozpływał( porażona może zostać osoba dzwoniąca);
   • wyłącz również telefony komórkowe i komputer.
  5. Gdy burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni:
   • nie stawaj pod wysokimi drzewami, masztami, latarniami -najlepiej zachowaj dystans kilku metrów od nich;
   • trzymaj się z dala od trakcji tramwajowych, kolejowych transformatorów i przewodów wysokiego napięcia;
   • nie używaj telefonu komórkowego, gdyż w razie uderzenia pioruna topią się, parując i powodując poparzenia;
   • nie jedź rowerem, jak najszybciej z niego zejdź, głowa stanowiłaby najwyższy punkt a przepływ prądu rozżarzyłby metalowe części roweru, nie dotykaj metalowych części;
   • będąc na otwartym terenie kucnij ze złączonymi nogami, nie kładź się na ziemię i nie stój w rozkroku mogłoby to spowodować powstanie tzw. napięcia krokowego;
   • nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem;
   • nie spaceruj po plaży – zbiorniki z wodą a szczególnie słone morze i mokry piasek łatwo ściągają pioruny;
   • w czasie burzy nie wolno się kąpać w zbiornikach wodnych i na otwartych basenach ponieważ skutki uderzenia pioruna w wodę są odczuwalne w zasięgu wielu kilometrów (niewielkie prądy wśród mięśni, mogą wywołać skurcze, które są sterowane impulsami elektrycznymi);
   • będąc w łodziach żaglowych prąd piorunowy spływa najczęściej przez maszt dlatego należy się trzymać z daleka od niego;
   • gdy będziesz na łodzi wiosłowej bez masztu, najlepiej skryć się w środku aby nie być najwyższym punktem.
  6. Podczas jazdy samochodem zatrzymaj się i pozostań w samochodzie- nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami. W samochodach jesteśmy w miarę bezpieczni, gdyż metalowa karoseria tworzy tzw. Klatkę Faradaya (ekranującą wnętrze przed polem elektrostatycznym). Gdyby w auto uderzył piorun, warto obejrzeć później opony, sprawdzając czy wysoka temperatura nic nie uszkodziła.
  7. Osoby spacerujące większą grupą, powinny się rozproszyć.
  8. Małe jest prawdopodobieństwo, że piorun uderzy w to samo miejsce drugi raz.
   Jeśli między błyskawicą a następującym po niej grzmotem upływa mniej niż 10s., oznacza to, że piorun uderzył w odległości mniejszej niż 3,5 kilometra. Uderzenia piorunów mogą wyprzedzać fronty burzowe nawet o 15km.

  PAMIĘTAJ!!!

  Osoby porażone piorunem, u której nie wyczuwalny jest oddech i tętno, należy udzielić pierwszej pomocy, wykonując masaż serca i sztuczne oddychanie.
  Zawsze należy wezwać fachową pomoc.
  Nie należy bać się dotykać osoby porażonej prądem!!!

Mrozy i zamiecie śnieżne

Wielkie opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze i huragany, mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach poprzez izolację całych osiedli lub gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego, lotnisk itp. Mając tego świadomość, możesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed licznymi niebezpieczeństwami wynikającymi z tego rodzaju klęsk żywiołowych, np. poprzez przygotowanie się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?

 1. Słuchaj prognoz pogody i komunikatów w RTV.
 2. Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, przede wszystkim:
  • zapasowe baterie do radia i do latarek;
  • żywność, która nie wymaga gotowania;
  • zapas wody pitnej;
  • sól kamienną, piasek;
  • zapas opału;
  • zastępcze źródła światła i ogrzewania;
  • niezbędne leki.
 3. Przygotuj dom poprzez:
  • ·uszczelnienie drzwi, okien, ścian i poddaszy;
  • ·zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien plastikową folią.
 4. Przygotuj “zimowy zestaw samochodowy” tj. pełny bak paliwa, telefon komórkowy, łopatkę do śniegu, radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe, rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, opony zimowe, łańcuchy na koła, pojemnik z solą, kable do akumulatora, mapę drogową, termos z gorącym napojem.

CO ZROBIĆ W CZASIE ZIMOWEJ BURZY I DUŻYCH MROZÓW?

 1. Ubieraj się stosownie do pogody.
 2. Noś ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież powinna być łatwa do zdjęcia i wodoodporna.
 3. Uważaj na przemęczenie, w czasie mrozów doprowadzić to może do ataku serca.
 4. Obserwuj, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia, biały lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk i stóp, oraz małżowin usznych i na czubku nosa). Jeżeli to stwierdzisz niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarska.
 5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach.
 6. Jeżeli używasz piecyków zapewnij wentylację pomieszczeń – pamiętaj zatrucie tlenkiem węgla może spowodować śmierć.
 7. Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.
 8. Przed wyjazdem w podróż sprawdź przejezdność dróg w:
  • Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.
  • Zarządzie Dróg Powiatowych Tel.
  • Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (041).
 9. Jeśli nie musisz wyjechać to lepiej będzie jak pozostaniesz w domu do czasu unormowania się sytuacji na drogach.
 10. Nie spożywaj alkoholu na mrozie – alkohol rozszerza naczynia krwionośne i powoduje szybsze odprowadzenia ciepła z organizmu, a przez to szybsze odmrożenia.

ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
NA DZIECI WYSYŁANE DO SZKOŁY
I ZADBAJ O ICH BEZPIECZEŃSTWO
W DRODZE DO I ZE SZKOŁY.

Upały
UPAŁ – intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze otoczenie.
Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.

PRZED UPAŁEM

Zainstaluj klimatyzujące okna – jeśli ich nie masz – zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe, takie jak płyty pokryte folią aluminiową w celu odbijania promieni słonecznych na zewnątrz.

Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.

Staraj się odprowadzać ciepło na zewnątrz i utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń.

Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.

Zgromadź zapas wody mineralnej do picia.

Pamiętaj o zwierzętach zapewnij im wodę i możliwość schowania się do cienia.

PODCZAS UPAŁU

Ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

Zawieś zasłony lub żaluzje na okna, które są oświetlane przez poranne i popołudniowe słońce. Zewnętrzne zasłony lub żaluzje mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu przez okna nawet o 80%.

Wyłącz wszystkie pobliskie ogrzewacze, tj. drukarki komputerowe, żelazka …

 

Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.

Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku poza zasięgiem światła słonecznego.

Użyj wentylatora do lepszego rozprowadzania chłodnego powietrza. Pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie chłodzą, powodują tylko ruch powietrza.

Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki, w tym owoce i warzywa.

Regularnie pij wodę mineralną najlepiej nie gazowaną. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie, oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów. Pamiętaj odwodnienie organizmu jest niebezpieczne.

Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.

Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.

Chroń oczy, twarz i głowę poprzez noszenie czapki z daszkiem oraz okularów z filtrem UV.

Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.

Unikaj skrajnych zmian temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale, może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.

Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach.

Zażywaj dużo wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalnego systemu chłodzenia twego organizmu.

Poznaj objawy dolegliwości termicznych i dowiedz się, jak udzielać pierwszej pomocy.

W przypadku stwierdzenia oparzeń lub innych dolegliwości – skontaktuj się z lekarzem.

Pożary

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy, czy telefonowanie. Po dwóch minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu pięciu minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenia płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

 1. W miarę możliwości:
  • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów, pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcja;
  • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
 2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 Straży Pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
 3. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź czy nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 4. Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacyjne oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.
 5. Poinstruuj rodzinę jak należy się przemieszczać blisko przy podłodze w czasie ucieczki z miejsc objętych pożarem.
 6. Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert starych gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń.
 7. Sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa. Nie naprawiaj bezpiecznika drutem.
 8. Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii).
 9. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć.
 10. Nie używaj nigdy benzyny, ropy, nafty oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków – przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.
 11. Nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych.
 12. Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały.
 13. Skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne.

Wezwij kominiarza!

 1. Zachowuj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyk naftowy, drewno i węgiel (piecyki na drewno i węgiel):
  • upewnij się czy wentylacja zewnętrzna i wewnętrzna jest właściwa;
  • umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 15 cm od materiałów palnych;
  • sprawdź czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane;
  • używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka zgodnie z instrukcją producenta;
  • gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków;
  • dopilnuj, by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, kotary, meble, i inne);
  • zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka.
 2. Upewnij się czy izolacja domowa nie dotyka przewodów elektrycznych.
 3. Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany:
  • zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla Twojego domu;
  • używaj ognioodpornych materiałów do budownictwa a technologii budowy łatwej do odbudowy;
  • stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą Twój dom od palnej roślinności;
  • utrzymaj teren wokół Twojego domu wolny od suchej roślinności;
  • przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach;
  • bądź gotowy do ewakuacji.
 4. Poznaj sam i zapoznaj rodzinę z położeniem głównych wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu wyłączyłeś główny wyłącznik gazu, w razie potrzeby ponownego jego włączenia, wezwij pracowników zakładu gazowniczego.

CO ROBIĆ W CZASIE POŻARU:

 1. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru.
 2. Nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
 3. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić ogień, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną od sąsiadów lub z budki telefonicznej.
 4. Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych.
 5. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do pieczenia (oczyszczoną) albo przykryj naczynie przykrywką o ile ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.).
 6. Gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia., ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
 7. Śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. Dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz.
 8. Jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się,
 9. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze.
 10. Jeśli drzwi są gorące uciekaj przez okno.
 11. Jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywaj w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników).

POMÓŻ ZWIERZĘTOM – W TYM CELU:

 • wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami;
 • owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie;
 • ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce;
 • trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz;
 • udziel pomocy zwierzętom poparzonym sam lub poprzez miejscowego weterynarza.

CO ROBIĆ PO POŻARZE:

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby (władze, straż) nie stwierdzą, że jest bezpieczny.
 2. Jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca.
 3. Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych zanim zostaniesz upewniony przez elektryka, że jest to bezpieczne. Zleć tę czynność fachowcom.
 4. Zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowania) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
 5. Bądź w kontakcie z władzami gminy oraz organizacjami pomagającymi poszkodowanym, gdyż możesz potrzebować żywności, lekarstw, odzieży czy miejsca do spania.
 6. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
 7. Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą, powiadom właściciela.
 8. Zabezpiecz osobiste przedmioty lub przenieś je na inne miejsce.
 9. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 10. Jeżeli sejf lub metalowa, masywna skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza skrzyni lub sejfu może spowodować zapalenie się zawartości.
 11. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy dom opuścić.
 12. Powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę.
 13. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
 14. O fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, straż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę oraz inne instytucje i osoby związane współpracą i interesami z Tobą.

  Skażenie radioaktywne

Promieniowanie nie może być wykrywane przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu.
By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość – im jest większa pomiędzy tobą a źródłem promieniowania – tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz.
W razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić cię od źródła promieniowania.

Osłona – podobnie jak odległość – im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy tobą a źródłem promieniowania – tym lepiej.
Właśnie dlatego – w czasie wypadków radiologicznych – władze będą zalecać pozostawanie wewnątrz pomieszczeń.
W niektórych przypadkach, ściany twojego domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.

Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania.
Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania, zmniejszy wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.
Po wystąpieniu wypadków radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać kiedy minie zagrożenie.

CO ROBIĆ PO WIADOMOŚCI O WYPADKU RADIACYJNYM:

 1. Zachowaj spokój:
  • nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny;
  • wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu /elektrowni atomowej/ i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych.
 2. Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub o zasięgu lokalnym. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się -wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów – bądź gotowy do szczepień swoich dzieci do lat 12.
 3. Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonaj je niezwłocznie, według zaleceń władz /służb ratowniczych/.
 4. Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie.· W wypadku nie podjęcia decyzji o ewakuacji, pozostań w domu:
  • zamknij i zabezpiecz okna i drzwi;
  • wyłącz wentylatory i zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu /budynku/;
  • miej przy sobie cały czas włączone bateryjne radio;
  • jeśli musisz wyjść na zewnątrz okryj nos i usta chusteczką, tamponem itp..
 5. Ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą.
 6. Nie używaj telefonu jeśli nie jest to konieczne. linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej.
 7. Jeśli byłeś na zewnątrz budynku weź prysznic, zmień buty i odzież, schowaj używane rzeczy do plastikowej torby /worka/.
 8. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
 9. niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz.
 10. Dalej postępuj zgodnie z reżimem postępowania określonym przez władze /służby ratownicze/ do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Niewypały – amunicja – niewybuchy

PAMIĘTAJ:

 1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).
 2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach.
 3. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim “znalezisku” – wskaż miejsce:
  • policję;
  • straż pożarną;
  • urząd gminy;
  • nauczyciela;
  • sołtysa.

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).

NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA.
LEKKOMYŚLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRATĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.

Przekazywanie zgłoszeń 997 i 112

PROCEDURA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I NISZCZENIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM.

Oczyszczanie terenów powiatu ostrowieckiego z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:

 • pochodzenia wojskowego realizuje patrol rozminowania z właściwej terytorialnie Jednostki Wojskowej;
 • pochodzenia niewojskowego realizuje właściwy pododdział pirotechniczny policji.

Tereny oczyszcza się z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych po nadesłaniu zgłoszenia o wykryciu i miejscu ich znajdowania się do Policji;

DO ZADAŃ POLICJI NALEŻY:

 1. Przyjęcie zgłoszenia od ludności cywilnej, instytucji, jednostek gospodarczych, zakładów pracy.
 2. Sprawdzenie czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zabezpieczając  miejsce.
 3. Ocenienie stopnia zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia.
 4. Powiadomienie Jednostki Wojskowej, jeśli przedmiot jest pochodzenia wojskowego.
 5. Przystąpienie do unieszkodliwienia przedmiotu przez własną grupę pirotechniczną w przypadku, gdy przedmiot jest pochodzenia nie wojskowego.

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE /ZAWIADOMIENIE
POWINNY PODAĆ DYŻURNEMU POLICJI:

 • dokładne miejsce wykrycia przedmiotu;
 • dwa adresy osób mogących wskazać miejsc znajdowania się przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych;
 • informacja o ewentualnych wypadkach powstałych w skutek ich wybuchu.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i wszędzie tam gdzie stanowią one szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować wstrzymanie, nauki jak również na terenie prowadzonych prac budowlanych, drogowych, na trenie, zakładów, szkół.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast,
to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin,
pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

Zasady postępowania – Gaz

GAZ ZIEMNY
(metan)
GAZ BUTLOWY PŁYNNY
(propan butan)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
 • nie trujący;
 • lżejszy od powietrza, unosi się do góry;
 • bez zapachu, sztucznie nawaniany dla odbiorców;
 • WYBUCHA.
 • nie trujący;
 • cięższy od powietrza, zalega najniższe punkty;
 • zapach nieprzyjemny;
 • WYBUCHA
CO ROBIĆ GDY ULATNIA SIĘ GAZ
 • zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem;
 • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi;
 • nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
 • nie posługiwać się telefonem;
 • powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną, policję.
 • zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy uszkodzony jest zawór butli;
 • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna i drzwi;
 • nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
 • nie posługiwać się telefonem;
 • powiadomić specjalistę, który montował butlę gazową lub straż pożarną dla wydmuchania gazu zalegającego najniższe punkty pomieszczenia.

JAK USTRZEC SIĘ ZAGROŻENIA GAZOWEGO?

 1. Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego.
  Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
 2. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych.

 

WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM
POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

(nie powierzać tych prac tzw. “złotej rączce”).

 1. Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.

Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).

Zasady postępowania – Katastrofy budowlane

NAJCZĘŚCIEJ KATASTROFY BUDOWLANE
POWODOWANE SĄ:

 • wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazu w niektórych pomieszczeniach;
 • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków.

CO ROBIĆ NA WYPADEK KATASTROFY BUDOWLANEJ:

 1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
 2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
  • wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości);
  • wyłącz instalację gazową;
  • zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.
 3. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
 4. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
 5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów:
  • słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań;
  • o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.
 6. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku.
 7. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
 8. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
 9. Po opuszczeniu budynku:
  • jeśli doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
  •  
  • zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.
 10. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
 11. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
 12. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
 13. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
 14. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom:
  • Straż Pożarną – 998;
  • Policję – 997;
  • Pogotowie – 999 i 112;
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – (041)247- 60 62

Zasady postępowania – powódż

CZY WIESZ ŻE:

 1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
 2. Powodzią nazywamy takie wezbranie  wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenia, straty finansowe i pozaekonomiczne (społeczne, moralne itp.).
  W powiecie ostrowieckim miały miejsce katastrofalne powodzie w latach 1997 i 2001
 3. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzią obejmują:
  1. bezpośredniego:
   • tereny w szczególności pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu;
   • tereny dolin rzek nie chronionych przez budowle hydrotechniczne.
  2. potencjalnie:
   • tereny narażone na zalanie w przypadku przelania  się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego;
   • tereny narażone na zatopienie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.
 4. W powiecie ostrowieckim zagrożenie powodziowe ma najczęściej miejsce w okresach jesienno- zimowych i zimowo- wiosennych.
 5. Powódź może być spowodowana takimi czynnikami jak: długotrwałe opady, szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych, śryżowo-lodowym.
 6. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie, wystąpią wszystkie z nich lub część jednocześnie.
 7. PAMIĘTAJ, ŻE WODA to jeden z najgroźniejszych żywiołów i największych statystycznie niszczycieli ludzkiego  dobytku.
  Doświadczenia dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie.
  Groźne są nie tylko duże rzeki ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne często na wyrost nazywane  rzekami.

PRZYGOTUJ SIĘ DO POWODZI
ZANIM ONA NASTĄPI:

 1. Poznaj terminy o zagrożeniu powodziowym:
  • stan zagrożenia powodziowego w twoim miejscu zamieszkania;
  • pogotowie przeciwpowodziowe;
  • alarm przeciwpowodziowy;
  • ewakuacja powodziowa;
  • sygnały używane w czasie narastania powodziowego.
 2. Dowiedz się o tym od swoich władz lokalnych tj. w swoim urzędzie gminy, miasta.
 3. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 4. W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów do których dostosuj postępowanie.
  Zapisz sobie częstotliwości na jakich będą nadawane komunikaty powodziowe.
 5. Zapoznaj się w swoim urzędzie gminy, miasta:
  • jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania;
  • jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich;
  • jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt;
  • jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały;
  • kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji.
 6. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
  • gdzie i jak ma się ewakuować;
  • zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub będzie to “puszka kontaktowa”;
  • pokaż gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej;
  • jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą;
  • opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy,  z  uwagi  na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni, więc określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych  zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.
 7. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:
  • śpiwory, koce;
  • dokumenty, wartościowe rzeczy;
  • zapasowe ubranie, buty;
  • zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa;
  • zapas żywności na 3 doby;
  • zestaw sztućców;
  • zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby.

Dla pozostające go w gospodarstwie;

przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje;

  • zgromadź zapasy wody pitnej;
  • przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego;
  • przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca;
  • przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny.
 1. Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji- wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki.
 2. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna musisz zaplanować:
  • kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca;
  • sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny.
 3. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. Działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.

WYJAŚNIENIE  POJĘĆ  STOSOWANYCH
W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ

Pogotowie przeciwpowodziowe, pogotowie wprowadzane w przypadku, gdy poziom wody w rzece wzrasta do stanu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy, alarm ogłaszany, w przypadku, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

  • Stan alarmowy – stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego, wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
  • Stan ostrzegawczy – układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
  • Stan ostrzegawczy i alarmowy ustala się dla poszczególnych odcinków rzek indywidualnie, zależnie od kształtu przekroju poprzecznego koryta i doliny oraz zagospodarowania terenów przybrzeżnych. Stan alarmowy jest często równoznaczny ze stanem wody brzegowej, który oznacza takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, nawet niewielki przybór grozi wylewem. Nie zawsze jednak pojęcia te można utożsamiać. Stany alarmowe i ostrzegawcze stanowią podstawę podejmowania odpowiednich decyzji dla ochrony przeciwpowodziowej.

CO NALEŻY ROBIĆ
W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ:

 1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca.
  Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej.
  Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
 2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
 3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe piętra domu.
  Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
  Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
 4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
 5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorox, i inne.
 6. Napełnij bak samochodu, ciągnika paliwem.
 7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
 8. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko.
  Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
  Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku  jego  unieruchomienia.
 9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 10. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą.
  Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 12. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj – od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
 13. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

UWAGA!
ZOSTAŁEŚ W GOSPODARSTWIE- POTRZEBUJESZ POMOCY.
WYWIEŚ FLAGĘ O NASTĘPUJĄCYM KOLORZE:

  BIAŁA  – potrzeba ewakuacji
  CZERWONA  – potrzeba żywności i wody
  NIEBIESKA  – potrzeba pomocy medycznej

KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA
SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI
I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM.

CO NALEŻY ROBIĆ PO POWODZI:

 1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu dopóki nie będziesz miał pewności że jest to bezpieczne.
 2. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, różnymi nieczystościami, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp.
  Nie używaj ich do picia! Mogą być również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 3. Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
 4. Miej zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
  Słuchanie radia pomaga też rozładować stres związany z zaistniałą sytuacją.
 5. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 6. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 7. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 8. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 9. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź  stan  fundamentów,  ścian,  podłóg, sufitów, drzwi  i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem.
 10. Sprawdź stan przewodów elektrycznych i gazowych. Dopilnuj, aby instalacje domowe elektryczne, gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.

Zasady postępowania – terroryzm

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.
Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi.
Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

MOŻESZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA
ATAK TERRORYSTYCZNY,
KORZYSTAJĄC Z TYCH SAMYCH SPOSOBÓW,
KTÓRE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE
PODCZAS INNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH:

 • bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych;
 • w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności. Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki;
 • zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe;
 • zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

Zasady postępowania – Bezpieczne wakacje

Bezpieczeństwo dla każdego z nas jest najważniejsze, dlatego powinniśmy zadbać o nie sami. Czas wakacji zmienia nasz dotychczasowy porządek, czujemy się swobodni, rozluźnieni i beztroscy. Niestety podczas wakacji czyhają na nas różne zagrożenia, na które musimy być przygotowani.
Słońce i ciepłe wakacyjne dni, zachęcają nas do przebywania nad wodą, która oprócz przyjemności powoduje zagrożenia. Każdego roku zdarzają się wypadki utonięć, złamań kręgosłupa, po niefortunnych skokach na tzw. główkę. Dlatego zadbaj o bezpieczeństwo nad wodą, szczególnie w pobliżu basenów, rzek, jezior oraz nad morzem – postaraj się aby letnia beztroska nie zamieniła się w tragedię.

NAD WODĄ

 • Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki – gdy przebywają nad wodą – również w basenie, brodziku (lub wannie).
 • Jeśli Twoje dziecko ma częsty kontakt z wodą naucz je pływać lub wyślij na naukę pływania.
 • Zawsze zakładaj kapok gdy pływasz na łodzi, skuterze wodnym, kajaku, pontonie.
 • Jeśli jesteś sternikiem środka pływającego obowiązkowo: zabieraj na jego pokład dopuszczalną ilość osób oraz koło ratunkowe – przeładowanie łodzi jest niebezpieczne. Dzieci do lat 14 powinny obowiązkowo posiadać kapoki, bez względu na to czy umieją pływać czy nie.
 • Pamiętaj, że po wodzie mogą poruszać się z dużymi prędkościami inni użytkownicy środków pływających, powodując zagrożenie kolizją i dużą falę. Płynąc kajakiem, pontonem lub innym sprzętem stosuj zasady żeglugi śródlądowej i ustawiaj się dziobem do fali.
 • W czasie wywrotki kajaka lub łodzi, gdy nie masz kapoka i nie potrafisz pływać, trzymaj się wywróconego środka pływającego.
 • Nigdy nie spożywaj napojów alkoholowych przed pływaniem, ponieważ alkohol zmniejsza koncentrację, poczucie równowagi oraz koordynację ruchową.
 • Osoby, które pracują lub wypoczywają w pobliżu wody powinny umieć pływać.
 • Nie pływaj samotnie w miejscach niestrzeżonych, jeśli już to z asekuracją.
 • Płynąc kajakiem, pontonem, wpław nie podpływaj do miejsc lęgowych łabędzi, gdyż mogą zaatakować w obronie swojego potomstwa.
 • Sprawdź prognozę pogody wypływając łodzią, pontonem, kajakiem na duże jezioro, jeżeli widzisz nadciągające oznaki załamania pogody przestań pływać i wyjdź z wody.
 • Zapisz się na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, a jeśli posiadasz sprzęt motorowodny na kurs sternika.

NA PLAŻY

 • Jeśli to możliwe korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych i pływaj w przeznaczonym do tego obszarze, najlepiej pod okiem ratownika.
 • Dzieci nigdy nie powinny kąpać się same, ani na chwilę nie spuszczaj ich z oka. Ratownicy nie są w stanie każdego upilnować.
 • Zwracaj uwagę na specjalne flagi ostrzegawcze, lub zapytaj się ratownika na temat potencjalnego ryzyka kąpieli.
 • Idąc do wody poproś znajomych aby przypilnowali twoich rzeczy – poproszenie przygodnych ludzi o zwrócenie uwagi na ubrania często kończy się zniknięciem tych osób i naszych rzeczy (portfel, tel. komórkowy, klucze od samochodu).
 • Jeżeli odpływasz daleko od brzegu musisz być pewny, że będziesz miał zapas siły na drogę powrotną. Pamiętaj prądy wodne i morskie fale powrotne, mogą stwarzać realne zagrożenie.
 • Unikaj w wodzie pomostów, pali, pływających platform, skupisk roślin podwodnych.
 • Nie skacz do wody przed zbadaniem dna. Korzeń, kamień, czy jakikolwiek przedmiot może spowodować groźny uraz kręgosłupa. Jeśli nie znasz głębokości wskakuj do wody nogami, nigdy nie „na główkę”.
 • Nie wpływaj w miejsca, w które inne osoby skaczą do wody, grozi to kalectwem.
 • Opalaj się w godzinach rannych i popołudniowych.
 • Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli – wstrząs termiczny może być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku.
 • Nie opalaj się pływając po wodzie materacem, nagłe wpadnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym.
 • W czasie upałów stosuj nakrycia na głowę, okulary i kremy ochronne oraz pij często i w małych ilościach płyny. Przegrzanie, odwodnienie, jak i przewodnienie organizmu są niebezpieczne.

Zasady postępowania – Bezpieczne ferie

Jedną z najważniejszych wartości dla człowieka jest bezpieczeństwo, które obejmuje wiele obszarów życia. Człowiek może wpływać na stan swojego bezpieczeństwa m.in. poprzez kreowanie odpowiednich norm postępowania, a zwłaszcza w zakresie przewidywania i zapobiegania zagrożeniom, których zasad powinien uczyć się od najmłodszych lat.
W czasie zimowego wypoczynku dzieci i młodzież mają więcej wolnego czasu, podczas którego czyha na nie wiele zagrożeń. Codziennie w mediach można zobaczyć jak dzieci stają się uczestnikami poważnych wydarzeń: utonięć w wyniku załamania się lodu, pobić, znęcania, wykorzystywania seksualnego, zdarzeń drogowych, zatrucia alkoholem czy wypadków domowych, spowodowanych bezmyślnością dorosłych. W wielu z tych przypadków dzieci są niewinnymi ofiarami, ale bywają też sytuacje, w których same mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia

Ogólne zasady

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
– rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
– pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
– samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
– nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
– powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
– jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
– zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
– nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu

 

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub administrator obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:
– rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),
– treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd przedmiotu.

Jak się przygotować:
– pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc,
– zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu,
– zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia,
– pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
– do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,
– po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,
– należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
– przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy – być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
– podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać,
– pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,
– po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,
– po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),
– identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,
– ciekawość jest niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,
– w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) – życie jest ważniejsze.

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI

Co powinno wzbudzić podejrzenia:
– brak nadawcy,
– brak adresu nadawcy,
– przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy.

Jeśli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana
– wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna.

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej:
– umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
– worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij – zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
– paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu,
– powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną – służby te podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.

Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
– nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
– zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej,
– dokładnie umyj ręce,
– powiadom lokalną jednostkę policji lub straż pożarną i stosuj się do ich wskazówek,
– po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk – 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy…), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

Jeżeli jedziesz samochodem:
– wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
– pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:
– pozostań w budynku,
– wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
– poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
– zamknij drzwi i okna,
– wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
– znajdź pomieszczenia bez okien,
– unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
– unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
– włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
– znajdź najbliższy zamieszkany budynek,
– w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
– umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
– w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

Jeżeli doszło do skażenia:
– nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
– aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem,
– pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
– opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
– umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
– zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
– umyj się pod prysznicem,
– po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
– wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:
– wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy,
– zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
– wyłącz klimatyzację w budynku,
– sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ W GRUPIE ZAKŁADNIKÓW

Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:
– staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych),
– bądź spokojny, naturalny, znajdź po-stawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością,
– nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne),
– pamiętaj, że sytuacja może trwać długo – postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
– nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
– nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu,
– pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę,
– na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
– usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji,
– zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – może to pomóc władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
– nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
– słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,
– nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
– w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
– nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz zostać wzięty za terrorystę,
– w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
– spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO NAGŁEGO ZDARZENIA

Środowisko biznesu jest równie narażone na akty terrorystyczne, jak pojedyncze osoby. Właściciele firm powinni planować zachowanie i procedury awaryjne na wypadek zagrożeń. Od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również przetrwanie przedsiębiorstwa. Pracownicy muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zastanawianie się, co robić, jest Twoim zadaniem, zanim znajdziesz się w obliczu kryzysu.

Co należy zrobić:
– przechowywać listy numerów kontaktowych pracowników, tak by można było nawiązać z nimi lub z ich rodzinami najszybszy kontakt,
– posiadać na miejscu plan bezpiecznej ewakuacji,
– ćwicz zaplanowane procedury z pracownikami,
– regularnie kopiować dane z komputerów i przechowywać je poza siecią komputerową,
– ubezpieczyć się w celu minimalizacji strat personelu i klientów,
– określić procedury postępowania biznesowego w przypadku wystąpienia nagłego.

ABC REANIMACJI – MINIPORADNIK

Pięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim zaszły nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce na przyjazd karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie umieli udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy.