Stanowisko ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych

Adres
Iłżecka37
27-400 Ostrowiec Św.

Stanowisko ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Tic
pokój 213 a, tel. (41) 248-61- 46

 

Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Szkolenia pracowników starostwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń w zakresie bhp,
 4. Przeprowadzanie postępowań powypadkowych;
 5. Bieżące informowanie starosty o stwierdzonych zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników starostwa oraz składanie wniosków zmierzających do wyeliminowania tych zagrożeń,
 6. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami starostwa.

Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku Inspektor Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia – RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej i krajowych o ochronie danych.
 2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia ( RODO), innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz wewnętrznych procedur i polityk administratora.
 3. Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych.
 4. Przeprowadzanie systematycznych audytów w organizacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 5. Udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko.
 6. Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.