Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie planów audytów zawierających w szczególności:
  a. analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
  b. zakres audytu wewnętrznego,
  c. proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
  d. planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach;

  1. Przeprowadzanie audytów sprawdzających zgodnie z rocznym planem oraz audytów doraźnych, podejmowanych w razie potrzeby, na polecenie zarządu powiatu lub starosty;
  2. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu;
  3. Opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z przeprowadzania audytu wewnętrznego zawierających rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostek, określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień oraz przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
  4. Ocena efektywności i gospodarności zarządzanie finansowego;
  5. Nadzór nad usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz wdrażaniem ustalonych
   w wyniku audytu zmian w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych;
  6. Koordynacja wdrażania przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego standardów kontroli wewnętrznej;
  7. Składanie Zarządowi Powiatu rocznych sprawozdań z działalności audytora wewnętrznego.