Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Adres
Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Jarosław Dąbrowski
pokój 307, tel. (41) 247-69-33

 

Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa,
 5. Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 6. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 8. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 9. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 10. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych z prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 11. Zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.