Dotacje dla przedsiębiorstw

Pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA PUNKT INFORMACYJNYFUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO działający w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Referat Rozwoju i Inwestycji; pok. 111 (I-piętro); tel. /041/ 247 61 36; dw@powiat.ostrowiecki.eu
ig@powiat.ostrowiecki.eu

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W RAMACH RPOWŚ NA LATA 2014-2020 W ROKU 2020

WYKAZ DZIAŁAŃ PRZEZNACZONYCH DLA MŚP W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

Dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 zostanie przeznaczonych 20 mld euro.

Gdzie można uzyskać dofinansowanie i kto może się ubiegać?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dotacje dla nich zostały przewidziane w REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020, ale też w PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 czy PROGRAMIE OPERACYJNYM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.

Kiedy dotacja a kiedy kredyt?

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

1.Badania i Rozwój
Unijne dotacje będą wpierać rozwój infrastruktury B+R w firmach oraz prowadzenie przez nie prac badawczo rozwojowych, wprowadzania nowych technologii.
2.Inteligentne specjalizacje
Największe szanse na dofinansowanie będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach.
3.Rozwój firm
O dofinansowanie będą mogły starać się firmy realizujące inwestycje w wyniku których nastąpi:
– wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
– rozbudowa przedsiębiorstwa, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego.
4.Technologie informacyjno – komunikacyjne
Dotacje będą wspierać wprowadzanie w firmach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem czy też tworzenie portali pracowniczych do zarządzania zasobami personalnymi on-line.
5.Ochrona Środowiska
Priorytetowym obszarem dla UE jest ochrona środowiska( zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych)
6.Ekspansja Zagraniczna
Wspierana będzie międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw i promocja firm za granicą. Pieniądze będzie można uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.
7.Szkolenia
Rozwój firmy z inwestycją w ludzi. Wprowadzone zostaną bony edukacyjne. Za taki bon będzie można zakupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwi REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR), czyli baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów.

                                                       WYSZUKIWARKA DOTACJI

Przydatne linki:

www.parp.gov.pl
www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
www.mrr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Szczegółowe informacje przedsiębiorcy i osoby zainteresowane aplikacją o środki UE mogą uzyskać w Referacie Rozwoju i Inwestycji ; pok. 111 (I-piętro); tel./041/ 247 61 36; dw@powiat.ostrowiecki.eu