Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m2 – 2019

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
1.29.08.2019P.P.H Jandar D. Łata, I. Łata444/3, 140/1 -DenkówekBudowa przyłącza kablowego SN - 15 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Inwestor wycofał zgłoszenie pismem z dnia 17.09.2019r.