Zarządzenie Nr Or.I.120.1.67.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn.: “TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.64.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.07.2021 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w pracach Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy dla zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czytaj więcej