Uchwała Zarządu Powiatu Nr 157/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Małgorzaty Stafijowskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy projektu konkursowego ,,Od bierności do zawodowej aktywności” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej