Sprawozdania

Korekty sprawozdań za IV kwartał 2020 roku.

Rb-28S – korekta nr 1

Rb-27S – korekta nr 2

Rb-N – korekta nr 2

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 24.03.2021r.

 

Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku.

Rb-28S

Rb-27S

Rb-27S – korekta nr 1

Rb-34S

Rb-N

Rb-N – korekta nr 1

Rb-NDS

Rb-ST

Rb-UZ

Rb-Z

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 04.03.2021r.

 

Sprawozdania za III kwartał 2020 roku.

RB-28s

RB-27s 

Rb-34s

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Autor: Grażyna Krawczyk-Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 24.11.2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2019 rok 

Korekta sprawozdania NDS za II kwartał 2020r.

NDS

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 17.08.2020r.

Skonsolidowany bilans za 2019 rok – Powiat

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Marta Orzechowska-Barańska

Data publikacji: 31.07.2020r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za rok 2019 – Powiat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 – Powiat

Informacja dodatkowa za rok 2019 – Powiat

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019 – Powiat

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Marta Orzechowska-Barańska

Data publikacji: 27.07.2020r.

 

Sprawozdania za II kwartał 2020 roku.

RB-28S

RB-27S

RB-NDS

R-34S

RB-N

RB-Z

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 27.07.2020r.

 

Korekta sprawozdania RB-27s za IV kwartal 2019r.

RB -27S

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca:Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 29.06.2020r.

 

Korekta sprawozdania RB-N za IV kwartał 2019r.

RB-N

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 18.06.2020r.

 

Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Autor: Barbara Cudzik – Dyrektor
Osoba publikująca:Ewelina Wiśniewska
Data publikacji: 02.06.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2019 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.

Sprawozdanie dotyczące efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019.

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na lata 2018 -2020 ” za rok 2019

Sprawozdanie z realizowania Powiatowego,, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok.

Sprawozdanie z realizowania ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata
2018 -2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2019
.

Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

Korekta sprawozdania RB-Z za IV kwartał 2019 r.
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.05.2020 r.

Sprawozdania za I kwartał 2020 roku.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
RB-NDS
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 19.05.2020 r.

Bilanse 2019 rok.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyciąg z danych zawartych w załączniku
Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST – POWIAT OSTROWIECKI-31.12.2019 R.
Bilans jednostki budżetowej
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 12.03.2020 r.

Korekta sprawozdań Rb-27s, Rb-34s i Rb-NDS za 2019 rok.
RB-27s     RB-34s            Rb-NDS
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 16.03.2020 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2019 rok.
RB-27s
RB-28s
RB-34s
RB-N
RB-NDS
RB-ST
RB-UZ
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 06.03.2020 r.

Sprawozdania za III kwartał 2019r.
Rb-Z
Rb-NDS
Rb-34s
Rb-N
Rb-28s
Rb-27s
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 04.11.2019 r.

Sprawozdania za II kwartał 2019 r.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
Rb-NDS RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 05.08.2019 r.

Sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2018r.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dizeń 31.12.2018r.

Korekta sprawozdania za I kwartał 2019r.
RB-N
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 21.05.2019 r.

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.
Bilans jednostki Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2018r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.
Informacja dodatkowa powiat.
Informacja dodatkowa starostwo.
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2018r.
Łączny rachunek zysków i strat jednostki obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018r.
Rachunek zysków i strat jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na dzień 31.12.2018r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na dzień 31.12.2018r.

Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2019 r.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
RB-NDS
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 08.05.2019 r.

Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2018 r.
Rb-27S za IV kwartał 2018
Rb-28S za IV kwartał 2018
Rb-34S za IV kwartał 2018
Rb-N za IV kwartał 2018
Rb-NDS za IV kwartał 2018
Rb-ST za IV kwartał 2018
Rb-UZ za IV kwartał 2018
Rb-Z za IV kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 04.03.2019 r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 r.
Rb-27S za III kwartał 2018
Rb-28S za III kwartał 2018
Rb-34S za III kwartał 2018
Rb-N za III kwartał 2018
Rb-NDS za III kwartał 2018
Rb-Z za III kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data publikacji: 05.11.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 rok
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2018r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 r.
Rb-27 S za II kwartał 2018
Rb-28 S za II kwartał 2018
Rb-34 S za II kwartał 2018
Rb-N za II kwartał 2018
Rb-NDS za II kwartał 2018
Rb-Z za II kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 06.08.2018r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Ocena zasobów pomocy społecznej
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok”.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 r.
Rb-27S za I kwartał 2018
Rb-28S za I kwartał 2018
Rb-34S za I kwartał 2018
Rb-N za I kwartał 2018
Rb-NDS za I kwartał 2018
Rb-Z za I kwartał 2018
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.05.2018r.

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r.
Rb-27S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-28S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-27S za IV kwartał 2017
Rb-28S za IV kwartał 2017
Rb-34S za IV kwartał 2017
Rb-N za IV kwartał 2017
Rb-NDS za IV kwartał 2017
Rb-ST za IV kwartał 2017
Rb-UZ za IV kwartał 2017
Rb-Z za IV kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 08.03.2018r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 r.
Rb-27S za III kwartał
Rb-28S za III kwartał
Rb-34S za III kwartał
Rb-N za III kwartał
Rb-NDS za III kwartał
Rb-Z za III kwartał
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Rafał Lipiec – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
Włodzimierz Szczałuba – dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 01.09.2017r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 r.
Rb-27s za II kwartał 2017
Rb-28s za II kwartał 2017
Rb-34s za II kwartał 2017
Rb-N za II kwartał 2017
Rb-NDS za II kwartał 2017
Rb-Z za II kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 31.07.2017r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik

Sprawozdanie  z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 29.05.2017r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 r.
Rb-27S za I kwartał 2017
Rb-28S za I kwartał 2017
Rb-34S za I kwartał 2017
Rb-N za I kwartał 2017
Rb-NDS za I kwartał 2017
Rb-Z za I kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 24.04.2017r.
Data publikacji: 09.05.2017r.

Sprawozdania roczne za 2016 rok
Rb-27S
Rb-28S
Rb-34S
Rb-N
Rb-NDS
Rb-ST
Rb-UZ
Rb-Z
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10.03.2017r.
Data publikacji: 13.03.2017r.

Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2016 roku
Rb-27S za III kwartał 2016
Rb-28S za III kwartał 2016
Rb-34S za III kwartał 2016
Rb N za III kwartał 2016
Rb NDS za III kwartał 2016
Rb Z za III kwartał 2016
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 21.10.2016r.
Data publikacji: 14.11.2016r.

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2015 rok”.
Autor: Mieczysław Libuda – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.

Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2016 roku
Rb-28S za I kwartał 2016 korekta
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 01.06.2016r.
Data publikacji: 06.06.2016r.

Rb-27S korekta za I kwartał 2016
Rb-34S za I kwartał 2016
Rb-NDS za I kwartał 2016
Rb-28S za I kwartał 2016
Rb-N za I kwartał 2016
Rb-Z za I kwartał 2016
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10 maj 2016

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku
Rb-27S za IV kwartał 2015
Rb-28S za IV kwartał 2015
Rb-28S korekta
Rb-28S korekta II
Rb-N za IV kwartał 2015
Rb-Z za IV kwartał 2015
Rb-Z korekta
Rb-NDS za IV kwartał 2015
Rb-ST za kwartał 2015
Rb-34S za IV kwartał 2015
Rb-34S korekta II
Rb-UZ za IV kwartał 2015

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 19 luty 2016
Data dodania ostatniego załącznika: 04 marzec 2016

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku
Rb-27S za III kwartał 2015
Rb-28S za III kwartał 2015
Rb-34S za III kwartał 2015
Rb-N za III kwartał 2015
Rb-NDS za III kwartał 2015
Rb-Z za III kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 2 listopada 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 2 listopada 2015

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku
Rb-27S za II kwartał 2015
Rb-28S za II kwartał 2015
Rb-34S za II kwartał 2015
Rb-N za II kwartał 2015
Rb-NDS za II kwartał 2015
Rb-Z za II kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 22 lipca 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 31 lipca 2015

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku
Rb-27s za I kwartał 2015
Rb-28s za I kwartał 2015
Rb-34s za I kwartał 2015
Rb-N za I kwartał 2015
Rb-NDS za I kwartał 2015
Rb-Z za I kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 12 maja 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 14 maja 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
Autor: Mieczysław Libuda – P.O. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 5 maja 2015
Data ostatniej edycji: 14 maja 2015


    Data utworzenia: 23 grudnia 2015
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 3 101 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021
    Zmodyfikował: Agnieszka Gajowik