Sprawozdania

Informacja o umorzeniach za III kwartał 2021 r.

Autor: Grażyna Derlatka

Osoba publikująca: Marta Orzechowska – Barańska

Data publikacji: 29.10.2021r.

 

Sprawozdania za III kwartał 2021r.

Rb-27s,

Rb-28s, Rb-28s korekta nr 1

Rb-34s, Rb-NDS

Rb-Z, Rb-N

Autor: Julita Szewczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 29.10.2021r.

Informacja o przebiego wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego cz.1

Informacja o przebiego wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego cz.2

Korekta nr 1 sprawozdań za II kwartał 2021r.

RB-28S

RB-Z

Autor : Julita Szewczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 24.09.2021r.

 

Sprawozdania za II kwartał 2021r.

Rb-28s, Rb-27s

Rb-34s, NDS

Rb-N, Rb-Z

Autor: Julita Szewczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 26.07.2021r.

 

Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Autor: Barbara Cudzik – Dyrektor
Osoba publikująca: Ewelina Wiśniewska
Data publikacji: 31.05.2021 r.

Sprawozdanie z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za  rok 2020.

Sprawozdanie z realizowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Ostrowieckim  za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2020.

Sprawozdanie dotyczące efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku.

Sprawozdanie  z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiacie Ostrowieckim  za 2020 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Ocena zasobów społecznych.

 

Korekty sprawozdań za I kwartał 2021r.

Rb-28s – korekta nr 1

Rb-27s – korekta nr 1

NDS – korekta nr 1

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca : Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 17.05.2021r.

 

Sprawozdania finansowe  za 2020 rok

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca : Marta Orzechowska – Barańska

Data publikacji : 30. 06. 2021 r.

 

Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) na  dzień 31.12.2020 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego -Powiat Ostrowiecki na dzień 31.12.2020 r.

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdania finansowe  zbiorcze za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r.

 

Autor : Julita Szewczyk

Osoba publikująca : Marta Orzechowska – Barańska

Data publikacji : 10.05.2021 r.

 

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku.

RB-28S

RB-27S

RB-34S

NDS

RB-N

Rb-Z

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 27.04.2021r.

 

Korekty sprawozdań za IV kwartał 2020 roku.

RB-27S – korekta nr 3

RB-N – korekta nr 3

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 27.04.2021r.

 

Korekty sprawozdań za IV kwartał 2020 roku.

Rb-28S – korekta nr 1

Rb-27S – korekta nr 2

Rb-N – korekta nr 2

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 24.03.2021r.

 

Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku.

Rb-28S

Rb-27S

Rb-27S – korekta nr 1

Rb-34S

Rb-N

Rb-N – korekta nr 1

Rb-NDS

Rb-ST

Rb-UZ

Rb-Z

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 04.03.2021r.

 

Sprawozdania za III kwartał 2020 roku.

RB-28s

RB-27s 

Rb-34s

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Autor: Grażyna Krawczyk-Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 24.11.2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2019 rok 

Korekta sprawozdania NDS za II kwartał 2020r.

NDS

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 17.08.2020r.

Skonsolidowany bilans za 2019 rok – Powiat

Autor: Julita Szewczyk

Osoba publikująca: Marta Orzechowska-Barańska

Data publikacji: 31.07.2020r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za rok 2019 – Powiat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 – Powiat

Informacja dodatkowa za rok 2019 – Powiat

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019 – Powiat

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Marta Orzechowska-Barańska

Data publikacji: 27.07.2020r.

 

Sprawozdania za II kwartał 2020 roku.

RB-28S

RB-27S

RB-NDS

R-34S

RB-N

RB-Z

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 27.07.2020r.

 

Korekta sprawozdania RB-27s za IV kwartal 2019r.

RB -27S

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca:Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 29.06.2020r.

 

Korekta sprawozdania RB-N za IV kwartał 2019r.

RB-N

Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik

Osoba publikująca: Agnieszka Gajowik

Data publikacji: 18.06.2020r.

 

Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Autor: Barbara Cudzik – Dyrektor
Osoba publikująca:Ewelina Wiśniewska
Data publikacji: 02.06.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2019 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.

Sprawozdanie dotyczące efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019.

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na lata 2018 -2020 ” za rok 2019

Sprawozdanie z realizowania Powiatowego,, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok.

Sprawozdanie z realizowania ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata
2018 -2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2019
.

Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

Korekta sprawozdania RB-Z za IV kwartał 2019 r.
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.05.2020 r.

Sprawozdania za I kwartał 2020 roku.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
RB-NDS
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 19.05.2020 r.

Bilanse 2019 rok.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyciąg z danych zawartych w załączniku
Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST – POWIAT OSTROWIECKI-31.12.2019 R.
Bilans jednostki budżetowej
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 12.03.2020 r.

Korekta sprawozdań Rb-27s, Rb-34s i Rb-NDS za 2019 rok.
RB-27s     RB-34s            Rb-NDS
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 16.03.2020 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2019 rok.
RB-27s
RB-28s
RB-34s
RB-N
RB-NDS
RB-ST
RB-UZ
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 06.03.2020 r.

Sprawozdania za III kwartał 2019r.
Rb-Z
Rb-NDS
Rb-34s
Rb-N
Rb-28s
Rb-27s
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 04.11.2019 r.

Sprawozdania za II kwartał 2019 r.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
Rb-NDS RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 05.08.2019 r.

Sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2018r.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dizeń 31.12.2018r.

Korekta sprawozdania za I kwartał 2019r.
RB-N
Autor: Grażyna Krawczyk – Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 21.05.2019 r.

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.
Bilans jednostki Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2018r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.
Informacja dodatkowa powiat.
Informacja dodatkowa starostwo.
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2018r.
Łączny rachunek zysków i strat jednostki obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018r.
Rachunek zysków i strat jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na dzień 31.12.2018r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na dzień 31.12.2018r.

Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2019 r.
RB-27S
RB-28S
RB-34S
RB-N
RB-NDS
RB-Z
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 08.05.2019 r.

Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2018 r.
Rb-27S za IV kwartał 2018
Rb-28S za IV kwartał 2018
Rb-34S za IV kwartał 2018
Rb-N za IV kwartał 2018
Rb-NDS za IV kwartał 2018
Rb-ST za IV kwartał 2018
Rb-UZ za IV kwartał 2018
Rb-Z za IV kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 04.03.2019 r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 r.
Rb-27S za III kwartał 2018
Rb-28S za III kwartał 2018
Rb-34S za III kwartał 2018
Rb-N za III kwartał 2018
Rb-NDS za III kwartał 2018
Rb-Z za III kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data publikacji: 05.11.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 rok
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2018r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 r.
Rb-27 S za II kwartał 2018
Rb-28 S za II kwartał 2018
Rb-34 S za II kwartał 2018
Rb-N za II kwartał 2018
Rb-NDS za II kwartał 2018
Rb-Z za II kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 06.08.2018r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Ocena zasobów pomocy społecznej
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok”.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 r.
Rb-27S za I kwartał 2018
Rb-28S za I kwartał 2018
Rb-34S za I kwartał 2018
Rb-N za I kwartał 2018
Rb-NDS za I kwartał 2018
Rb-Z za I kwartał 2018
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.05.2018r.

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r.
Rb-27S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-28S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-27S za IV kwartał 2017
Rb-28S za IV kwartał 2017
Rb-34S za IV kwartał 2017
Rb-N za IV kwartał 2017
Rb-NDS za IV kwartał 2017
Rb-ST za IV kwartał 2017
Rb-UZ za IV kwartał 2017
Rb-Z za IV kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 08.03.2018r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 r.
Rb-27S za III kwartał
Rb-28S za III kwartał
Rb-34S za III kwartał
Rb-N za III kwartał
Rb-NDS za III kwartał
Rb-Z za III kwartał
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Rafał Lipiec – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
Włodzimierz Szczałuba – dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 01.09.2017r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 r.
Rb-27s za II kwartał 2017
Rb-28s za II kwartał 2017
Rb-34s za II kwartał 2017
Rb-N za II kwartał 2017
Rb-NDS za II kwartał 2017
Rb-Z za II kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 31.07.2017r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik

Sprawozdanie  z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 29.05.2017r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 r.
Rb-27S za I kwartał 2017
Rb-28S za I kwartał 2017
Rb-34S za I kwartał 2017
Rb-N za I kwartał 2017
Rb-NDS za I kwartał 2017
Rb-Z za I kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 24.04.2017r.
Data publikacji: 09.05.2017r.

Sprawozdania roczne za 2016 rok
Rb-27S
Rb-28S
Rb-34S
Rb-N
Rb-NDS
Rb-ST
Rb-UZ
Rb-Z
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10.03.2017r.
Data publikacji: 13.03.2017r.

Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2016 roku
Rb-27S za III kwartał 2016
Rb-28S za III kwartał 2016
Rb-34S za III kwartał 2016
Rb N za III kwartał 2016
Rb NDS za III kwartał 2016
Rb Z za III kwartał 2016
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 21.10.2016r.
Data publikacji: 14.11.2016r.

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2015 rok”.
Autor: Mieczysław Libuda – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.

Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2016 roku
Rb-28S za I kwartał 2016 korekta
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 01.06.2016r.
Data publikacji: 06.06.2016r.

Rb-27S korekta za I kwartał 2016
Rb-34S za I kwartał 2016
Rb-NDS za I kwartał 2016
Rb-28S za I kwartał 2016
Rb-N za I kwartał 2016
Rb-Z za I kwartał 2016
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10 maj 2016

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku
Rb-27S za IV kwartał 2015
Rb-28S za IV kwartał 2015
Rb-28S korekta
Rb-28S korekta II
Rb-N za IV kwartał 2015
Rb-Z za IV kwartał 2015
Rb-Z korekta
Rb-NDS za IV kwartał 2015
Rb-ST za kwartał 2015
Rb-34S za IV kwartał 2015
Rb-34S korekta II
Rb-UZ za IV kwartał 2015

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 19 luty 2016
Data dodania ostatniego załącznika: 04 marzec 2016

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku
Rb-27S za III kwartał 2015
Rb-28S za III kwartał 2015
Rb-34S za III kwartał 2015
Rb-N za III kwartał 2015
Rb-NDS za III kwartał 2015
Rb-Z za III kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 2 listopada 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 2 listopada 2015

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku
Rb-27S za II kwartał 2015
Rb-28S za II kwartał 2015
Rb-34S za II kwartał 2015
Rb-N za II kwartał 2015
Rb-NDS za II kwartał 2015
Rb-Z za II kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 22 lipca 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 31 lipca 2015

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku
Rb-27s za I kwartał 2015
Rb-28s za I kwartał 2015
Rb-34s za I kwartał 2015
Rb-N za I kwartał 2015
Rb-NDS za I kwartał 2015
Rb-Z za I kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 12 maja 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 14 maja 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
Autor: Mieczysław Libuda – P.O. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 5 maja 2015
Data ostatniej edycji: 14 maja 2015


    Data utworzenia: 23 grudnia 2015
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 3 557 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2021
    Zmodyfikował: Marta Orzechowska-Barańska