Wydział Architektury i Budownictwa

Rejestry i wykazy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa:

1. rejestr wniosków o wydanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę
2. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
3. wykaz wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
4. rejestr zgłoszeń robót budowlanych i rozbiórek nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę
5. rejestr zaświadczeń o samodzielności lokali
6. rejestr zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową budynków/lokali
7. rejestr pism do Ministra Infrastruktury dot. odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych