Walesic Paweł

Odpowiedź na wnioski i interpelację Or.III.0003.81-84.2021

Interpelacja Or.III.0003.84.2021 w sprawie udzielenia informacji na temat zmiany terminu wybudowania windy dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek Or.III.0003.83.2021 w sprawie podcięcia krzewów przy chodniku na ulicy Żeromskiego obok terenów szkolnych oraz uprzątnięcie znajdujących się tam odpadów.

Wniosek Or.III.0003.82.2021 w sprawie wykoszenia boiska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wniosek Or.III.0003.81.2021 w sprawie wymalowania linii rozgraniczających miejsca parkingowe w pobliżu zatoki przystanku autobusowego na ulicy Iłżeckiej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.75.2021

Odpowiedź na interpelację, zapytanie i wnioski Or.III.70-72,76.2021 

Informacja dotycząca udzielenia odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.75-76.2021

Wniosek Or.III.0003.76.2021 w sprawie wykonania napraw cząstkowych ulicy Klimkiewiczowska w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wniosek Or.III.0003.75.2021 w sprawie uporządkowania i wykoszenia wałów rzeki Szewnianka.

Odpowiedź na interpelację, wnioski i zapytania Or.III.0003.68-74.2021

Zapytanie Or.III.0003.74.2021 w sprawie wyposażenia szkół podległych samorządowi powiatowemu w zestawy komputerowe i laptopy.

Wniosek Or.III.0003.73.2021 w sprawie wykonanej naprawy nawierzchni drogi przy przejściu dla pieszych na ul. Polnej.

Wniosek Or.III.0003.72.2021 w sprawie wykoszenia trawy wokół Ronda Solidarności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie Or.III.0003.71.2021 w sprawie terminu budowy łącznika drogi na granicy Ostrowca Świętokrzyskiego ulica Nowe Piaski i miejscowości Boksycka

Interpelacja Or.III.0003.70.2021 w sprawie zagospodarowania i uprzątnięcia terenu po byłej restauracji “Ostrowianka”.

Wniosek Or.III.0003.69.2021 w sprawie wykonania regulacji studzienek i nierówności na ulicy: Iłżecka, Waryńskiego i Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie Or.III.0003.68.2021 w sprawie szczepień przeciwko COVID-19  realizowanych przez ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.65-66.2021.

Wniosek Or.III.0003.66.2021 w sprawie zintensyfikowania prac w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych i udostępnienia harmonogramu prac na najbliższy kwartał.

Wniosek Or.III.0003.65.2021 w sprawie udostępnienia protokołu z posiedzenia wyjazdowego Zarządu Powiatu podczas wizytacji Rezerwatu “Krzemionki”.

Odpowiedzi na interpelację i zapytania Or.III.0003.52-54.2021

Zapytanie Or.III.0003.54.2021 w sprawie realizacji prac remontowych w Muzeum Historyczno – Archeologicznym – zakres i postęp prac w stosunku do harmonogramu i terminu realizacji.

Zapytanie Or.III.0003.53.2021 w sprawie bieżącej informacji dotyczącej budowy stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Interpelacja Or.III.0003.52.2021 w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 0656T – ul. Warszawska w Kunowie wraz z mostem na rzece Kamienna oraz chodnika w miejscowości Chocimów.

Odpowiedzi na interpelacje i wniosek Or.III.0003.45-47.2021

Wniosek Or.III.0003.47.2021 w sprawie wykonania przeglądu i remontu studzienek deszczowych w jezdni ulicy Samsonowicza.

Interpelacja Or.III.0003.46.2021 w sprawie remontu drogi, tj. ulica Rudzka w Denkowie.

Interpelacja Or.III.0003.45.2021 w sprawie kompleksowego remontu drogi nr 0657T Janik – Boksycka – Wymysłów.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.43.2021.

Odpowiedzi na interpelację i wniosek Or.III.0003.41,43.2021

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Or.III.0003.39-44.2021

Interpelacja Or.III.0003.44.2021 w sprawie wykonanie remontu mostu w Małym Jodle na drodze powiatowej Nr 0653T.

Wniosek Or.III.0003.43.2021 w sprawie naprawy zniszczonych elementów muru oporowego przy Kolegiacie Św. Michała przy drodze wojewódzkiej Nr 754 oraz jego oczyszczenie. 

Interpelacja Or.III.0003.42.2021 w sprawie wykonania remontu drogi Nr 0657T ulica Grabowiecka w Kunowie i ulica Okrężna w Janiku.

Interpelacja Or.III.0003.41.2021 w sprawie budowy kilku miejsc do przebierania w Ośrodku rekreacyjnym “Gutwin”.

Zapytanie Or.III.0003.40.2021 w sprawie udzielenia informacji czy Zarząd Powiatu i Dyrekcja ZOZ rozważa remont i dostosowanie wjazdu do szpitala od strony dawnej drogi krajowej nr 9.

Wniosek Or.III.0003.39.2021 w sprawie naprawy zapadniętego fragmentu jezdni przy prawo skręcie z ulicy Polnej w ulicę Iłżecką.

Odpowiedzi na interpelację i zapytania Or.III.0003.24-26.2021.

Informacja dotycząca przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację i zapytania  Or.III.0003.24-26.2021.

Wniosek Or.III.0003.26.2021 w sprawie udzielenia informacji na temat uzgodnień i działań związanych z przebudową i remontem drogi wojewódzkiej nr 754 przebiegającej przez Ostrowiec Świętokrzyski.

Zapytanie Or.III.0003.25.2021 w sprawie udzielenia informacji oraz udostępnienia kopii dokumentów dotyczących zasadności budowy lądowiska wyniesionego na budynku szpitala a nie lądowiska naziemnego obok szpitala wraz z porównaniem kosztów pomiędzy tymi rozwiązaniami.

Interpelacja Or.III.0003.24.2021 w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0657T – ul. Ostrowiecka w miejscowości Janik wraz z chodnikiem na całej jej długości : Janik-Boksycka-Wymysłów.

Odpowiedzi na wniosek i zapytanie Or.III.0003.21,23.2021

Odpowiedzi na interpelacje, wniosek i zapytanie Or.III.0003.20-23.2021.

Zapytanie Nr Or.III.0003.23.2021  w sprawie udzielenia informacji na temat rozwiązania problemu z parkowaniem pojazdów wzdłuż ulicy Kopernika w Ostrowcu Św.

Interpelacja Or.III.0003.22.2021 w sprawie remontu drogi powiatowej Sarnia Zwola – Kraszków.

Wniosek Or.III.0003.21.2021 w sprawie uprzątnięcia zieleńca przy bloku nr 32 na ulicy Kopernika w Ostrowcu Św. oraz uzupełnienia ziemią zieleńców wzdłuż tej ulicy.

Interpelacja Or.III.0003.20.2021 w sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1007T w miejscowości Boksycka.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.3-9.2021

Odpowiedzi na wnioski i zapytania Or.III.0003.3-14.2021

Zapytanie Or.III.0003.14.2021 w sprawie wskazania konkretnych działań promocyjnych “Krzemionek” o ponadlokalnym charakterze wraz z planem kosztów przedsięwzięć oraz terminów ich realizacji w 2020 oraz 2021 roku.

Zapytanie Or.III.0003.13.2021 w sprawie udzielenia informacji czy wpis “Krzemionek” na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest zagrożony utratą tego statusu.

Zapytanie Or.III.0003.12.2021 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej realizacji budowy lądowiska dla helikopterów.

Zapytanie Or.III.0003.11.2021 w sprawie przedstawienia planowanych zmian w programie naprawczym ZOZ na 2021 rok.

Zapytanie Or.III.0003.10.2021 w sprawie wyniku finansowego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim za 11 miesięcy.

Wniosek Or.III.0003.9.2021 w sprawie poddania gruntownemu remontowi pomnika powieszonych na rynku przez niemieckiego okupanta mieszkańców, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie Or.III.0003.8.2021 w sprawie udzielenia informacji na temat rozwiązania problemu z parkowaniem pojazdów wzdłuż ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz udostępnienia kopii materiałów i korespondencji w tej sprawie między instytucjami.

Wniosek Or.III.0003.7.2021 w sprawie uporządkowania zieleńca obok bloku nr 32 przy ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wniosek Or.III.0003.6.2021 w sprawie wyremontowania nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku przebiegającym obok Rynku do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.

Wniosek Or.III.0003.5.2021 w sprawie remontu nawierzchni ulicy Starokunowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wniosek Or.III.0003.4.2021 w sprawie naprawy oświetlenia pomnika Jana Pawła II przed Kolegiatą św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie Or.III.0003.3.2021 w sprawie sprzedanego obiektu dawnego młyna przy OBK.

Odpowiedzi na wnioski Or.III.0003.201-202.2020

Odpowiedzi na wnioski i zapytanie Or.III.0003.201-203.2020

Zapytanie Or.III.0003.203.2020 o udzielenie informacji na temat bieżącego wyniku finansowego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wniosek Or.III.0003.202.2020 w sprawie usunięcia roślin i krzewów znajdujących się przy chodniku i ulicy Starokunowska/Rynek.

Wniosek Or.III.0003.201.2020 w sprawie zabezpieczenia i naprawy studzienki znajdującej się na ulicy Kopernika, w ciągu chodnika za blokiem nr 32.

Zapytanie Or.III.0003.175.2020 w sprawie udzielenia informacji na temat podjętych od początku br. działań  w kwestii parkowania przy ul. Kopernika oraz załączenie dokumentacji dotyczącej tego tematu.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania  Or.III.0003.167-175.2020.

Odpowiedzi na wniosek i zapytanie Or.III.0003.174-175.2020

Wniosek Or.III.0003.174.2020 o wykoszenie zieleńców przy drogach : Al. Jana Pawła II, ul. Długa oraz ul. Kopernika. 

Zapytanie Or.III.0003.173.2020 w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie znajduje się budowa lądowiska w ZOZ w Ostrowcu oraz jej kosztów. 

Zapytanie Or.III.0003.172.2020 w sprawie udzielenia informacji na temat terminu zakończenia prac i otwarcia SOR przy ZOZ w Ostrowcu Św.

Zapytanie Or.III.0003.171.2020 o udostępnienie informacji na temat wyniku finansowego ZOZ w Ostrowcu Św. za miesiąc czerwiec br. oraz narastająco za 2020 roku

Wniosek Or.III.0003.170.2020 o naprawę ubytku w jezdni ulicy Iłżeckiej przy wjeździe na parking przy bloku nr 1 na os. Słonecznym.

Wniosek Or.III.0003.169.2020 o udostępnienie kopii sprawozdania finansowego ZOZ w Ostrowcu Św. za 2019 rok.

Zapytanie Or.III.0003.168.2020 w sprawie podania wysokości rezerw, jakie były zawiązane w ZOZ w Ostrowcu Św. za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 roku.

Zapytanie Or.III.0003.167.2020 w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości kosztów amortyzacji w ZOZ w Ostrowcu Św. za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 roku. 

Wniosek Or.III.0003.153.2020 w sprawie ul. Kwiatowej proszę o zaklinowanie i zagęszczenie płyt ażurowych na tej drodze.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.153.2020

Zapytanie Or.III.0003.152.2020 w sprawie udzielenia informacji ile kosztowała usługa zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych za 2019 rok i kto ją wykonuje.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.152.2020

Odpowiedź na zapytanie  Or.III.0003.152.2020

Zapytanie Or.III.0003.151.2020 w sprawie ile osób nietrzeźwych w 2019 roku korzystało z usług ZOZ, jakie badania i na jaką kwotę zostały im wykonane oraz kto za nie zapłacił.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.151.2020

Zapytanie Or.III.0003.150.2020 w sprawie wyniku finansowego ZOZ za miesiąc styczeń 2020 rok.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.150.2020

Wniosek Or.III.0003.149.2020 w sprawie wyregulowania i remontu wystającej studzienki przy przystanku na ul. Świętokrzyskiej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.149.2020

Wniosek Or.III.0003.148.2020 w sprawie remontu ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.148.2020

Interpelacja  Or.III.0003.147.2020 w sprawie wybudowania szaletu miejskiego z prawdziwego zdarzenia i zamknięcie prowizorycznego, mało estetycznego baraku wc przy rynku.

Odpowiedz na interpelację Or.III.0003.147.2020

Wniosek  Or.III.0003.146.2020 w sprawie uporządkowania terenu wokół pomnika na rynku.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.146.2020

Wniosek Or.III.0003.145.2020 w sprawie podjęcia działań w celu remontu i zabezpieczenia mostu w Częstocicach pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Chmielowską

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.145.2020

Wniosek Or.III.0003.144.2020 w sprawie  udostępnienie informacji dotyczących stanu technicznego i zaleceń do realizacji w zakresie harmonogramu prac, remontów, wszystkich obiektów mostowych zlokalizowanych na ternie powiatu.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.144.2020 

Wniosek  Or.III.0003.143.2020 w sprawie  informowania  w mediach ( np. płatne strony samorządowe, strona internetowa powiatu) o terminach i porządku obrad posiedzeń rady społecznej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.143.2020

Zapytanie Or.III.0003.141.2020 w sprawie zatrudnienia na dzień 01.01.2019 r. oraz stanie zatrudnienia 31.12.2019 w przeliczeniu na pełen etat ( ilość stanowisk kierowniczych, przyjętych pracowników w skali roku, ilość pracowników zwolnionych, ilość osób które same zrezygnowały z pracy, pracowników którym wygasła umowa). Proszę o przekazanie do jednostek.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.141.2020

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.141.2020

Zapytanie Or.III.0003.140.2020 w sprawie wszystkich kontroli jakie miały miejsce w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 roku wraz z kserokopią protokołów, wystąpień, zaleceń, wniosków pokontrolnych oraz kopią upoważnień wydanych dla osób  przeprowadzających kontrolę w Starostwie Powiatowym.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.140.2020

Zapytanie Or.III.0003.139.2020 w sprawie wykonania remontu ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Polną w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.139.2020

Zapytanie Or.III.0003.138.2020 w sprawie udzielenia informacji czy w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych zatrudnione są osoby w wieku emerytalnym. 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.138.2020

Zapytanie Or.III.0003.137.2020 w sprawie remontu ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu  Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.137.2020

Zapytanie Or.III.0003.136.2020 w sprawie udzielenia informacji kiedy i przez kogo został wykonany 5-letni przegląd techniczny obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego. 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.136.2020 

Zapytanie Or.III.0003.135.2020 w sprawie remontu i oświetlenia, bądź wymiany na nowy przystanku autobusowego  zlokalizowanego na ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, obok sklepu ,,1001 drobiazgów”.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.135.2020

Zapytanie Or.III.0003.134.2020 w sprawie udzielenia informacji w zakresie pojazdów będących na stanie Starostwa z wyszczególnieniem daty zakupu, wartości oraz ich roku produkcji. 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.134.2020

Zapytanie Or.III.0003.133.2020 w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie zaawansowania w ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski jest realizacja programu ,,InPlaMed WŚ”.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.133.2020

Zapytanie Or.III.0003.132.2020 w sprawie zabezpieczenia pacjentów w zakresie leczenia laryngologicznego w ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.132.2020

Zapytanie  Or.III.0003.127.2019r w sprawie udzielenia informacji jaką kwotę wydatkowało Starostwo Powiatowe na promocję i informację zamieszczane w mediach za 2019 roku. 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.127.2019

Wniosek Or.III.0003.126.2019r w sprawie bloku nr 23 na osiedlu Słonecznym (klatka nr 3) proszę o interwencję w zakresie przebywania w tej klatce osób nietrzeźwych i bezdomnych.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.126.2020

Wniosek Or.III.0003.125.2019r w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Kopernika proszę o ustawieniu znaku zakazu parkowania po lewej stronie jezdni wzdłuż bloku nr 32.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.125.2019

Zapytanie Or.III.0003.124.2019r w sprawie udzielenia informacji  dot. wyniku finansowego szpitala za miesiąc listopad 2019 roku.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.124.2019

Zapytanie Or.III.0003.123.2019r w sprawie udzielenia informacji nt., kiedy otwarty zostanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kiedy zostanie uruchomiony  Punkt Interwencji Kryzysowej, w jakich godzinach, czy są ujęte całodobowe miejsca hostelowe.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.123.2019

Zapytanie Or.III.0003.122.2019r w sprawie udzielenia informacji, czy Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało już oficjalny logotyp UNESCO.

Odpowiedź  na zapytanie Or.III.0003.122.2019 

Wniosek Or.III.0003.121.2019r w sprawie posprzątania pasów zieleni wzdłuż ul. Kopernika.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.121.2019

Wniosek Or.III.0003.120.2019r. w sprawie utwardzenia i wykonania ścieżki spacerowej wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Dębowa Wola.

Odpowiedź na wniosek Or.IIII.0003. 120.2019r.

Wniosek Or.III.0003.119.2019r w sprawie rozważenia wykonania sygnalizatorów świetlnych- prawo skrętów w ulicy Żeromskiego i ul. Waryńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.119.2019

Zapytanie  Or.III.0003.118.2019r w sprawie udzielenia informacji ilu stażystów pracuje (2019rok) w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.118.2019

Zapytanie Or.III.003.117.2019r w sprawie udzielenia informacji czy dyrekcja  szpitala od czerwca br. do listopada br., złożyła wymagane uchwałą Zarządu Powiatu nr 212/2018, raporty/ informacje dot. realizowanych zadań naprawczych oraz ich skutkach finansowych.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.117.2019

Wniosek Or.III.0003.114.2019r w sprawie oświetlenia Pomnika Zbrodni Katyńskiej znajdującego się przy ulicy Sandomierskiej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.114.2019

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.114.2019

Zapytanie Or.III.0003.113.2019 w sprawie udzielenia informacji  przez dyr. ZOZ dotyczącej wyniku finansowego Szpitala za miesiąc wrzesień 2019.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.113.2019r. 

Zapytanie Or.III.0003.112.2019 w sprawie remontu/budowy ul. Kwiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.112.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.111.2019 w sprawie  udzielenia informacji, czy i kiedy podpisana zostanie umowa pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Województwem Świętokrzyskim w sprawie zrzeczenia się odszkodowań za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 na terenie Ostrowca Św.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.111.2019

Zapytanie Or.III.0003.110.2019r. w sprawie udzielenia  informacji przez dyr. ZOZ  dot. wyniku finansowego Szpitala za miesiąc październik

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.110.2019r.

Wniosek Or.III.0003.109.2019 w sprawie uzupełnienia oświetlenia w lampach ulicznych wzdłuż ul. Siennieńskiej (na wysokości PCK oraz Browaru)

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.109.2019r

Wniosek Or.III.0003.108.2019 w sprawie uprzątnięcia kosza na odzież używaną znajdującego się na końcu ul. Kolonia Robotnicza.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.108.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.107.2019 w sprawie udzielenia informacji na temat procedowania nad planem naprawczym Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.107.2019r.

Zapytanie  Or.III.0003.100.2019r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wyniku finansowego szpitala za miesiąc wrzesień 2019rok wraz z kopią dokumentów potwierdzających takie dane.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.100.2019r.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.100.2019r.

Wniosek Or.III.0003.98.2019 w sprawie wykoszenia zieleńców wzdłuż Al. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.98.2019r.

 Wniosek Or.III.0003.97.2019 w sprawie wykoszenia zieleńców wzdłuż ul. 11 Listopada.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.97.2019r. 

Wniosek Or.III.0003.96.2019 w sprawie wykoszenia i uporządkowania zieleńców oraz chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej 

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.96.2019r.

Wniosek Or.III.0003.95.2019 w sprawie naprawy zapadniętego chodnika przy ul. Słonecznej.

Odpowiedź na wniosek  Or.III.0003.95.2019r.

Wniosek Or.III.0003.94.2019 w sprawie wykoszenia zieleńca wzdłuż ul. Słonecznej oraz ul. Wroniej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.94.2019r. 

Wniosek Or.III.0003.93.2019 w sprawie remontu fragmentu chodnika przy ul. Ostrowieckiej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.93.2019r.

Wniosek Or.III.0003.92.2019 w sprawie remontu ścieżki rowerowej przy ul. Polnej.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.92.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.91.2019 r. w sprawie udostępnienia kopii planu naprawczego dla szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.91.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.90.2019r. w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie znajdują się prace dotyczące drogi wojewódzkiej nr 754 przebiegającej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku od mostu na Al. 3-ego Maja po skrzyżowanie ulic Radwana i Al. Jana Pawła II.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.90.2019r. 

Zapytanie Or.III.0003.89.2019r. w sprawie udzielenia informacji, kto odpowiada  za naprawę chodnika przy ul. Żeromskiego, wzdłuż wału naprzeciwko stawów w Częstocicach.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.89.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.88.2019r. w sprawie udzielenia informacji czy dyrekcja szpitala od maja br. do sierpnia br. złożyła wymagane uchwałą Zarządu Powiatu nr 212/2018 informacje dot. realizowania zadań naprawczych oraz ich skutkach finansowych.

Odpowiedź na zapytanie  Or.III.0003.88.2019r.

Zapytanie Or.III.0003.87.2019r. w sprawie udzielenia informacji przez Pana Dyrektora ZOZ dotyczącą wyniku finansowego szpitala za miesiąc sierpień 2019r wraz z kopią dokumentów potwierdzającą takie danie.

 Odpowiedź na zapytanie  Or.III.0003.87.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.86.2019r. w sprawie nieterminowego udzielania odpowiedzi lub ich braku na  niektóre interpelacje.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.86.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.85.2019r, w sprawie udzielenia informacji kiedy i jakie działania promocyjne zostały podjęte po uzyskania wpisu na listę UNESCO Rezerwatu Krzemionki.

Odpowiedź na interpelacje nr Or.III.0003.85.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.84.2019r. w sprawie udzielenia informacji na temat tego kiedy zostanie wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego. 

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.84.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.83.2019r. w sprawie oczyszczenia ze śmieci terenu wokół szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.83.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.82.2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Rezerwatu Przyrody Krzemionki-Parku Krajobrazowego.

Odpowiedź na interpelacje  Or.III.0003.82.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.81.2019r. w sprawie wykarczowania pnia po wyciętym drzewie przy wjeździe w ulicę Kopernika.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.81.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.80.2019r. w sprawie oczyszczenia zarośniętego chodnika wzdłuż ul. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.80.2019r. 

Interpelacja Or.III.003.79.2019r. dotycząca udostępnienia kserokopii protokołów z sesji Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.79.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.78.2019r. w sprawie odnowienia tablic z nazwami ulic powiatowych znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Radwana i Al. Jana Pawła.

Odpowiedź na interpelację  Or.III.0003.78.2019r.

Interpelacja Or.0003.77.2019r. w sprawie udzielenia informacji na temat zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszom DPS przy ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także informacji dotyczących tragicznego zdarzenia, gdzie w wyniku pożaru zginął mieszkaniec DPS.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.77.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.76.2019r. w sprawie udzielenia informacji czy dyrekcja szpitala realizowała i realizuje uchwałę Zarządu Powiatu zobowiązującą  ZOZ do składania comiesięcznych raportów z realizacji planu naprawczego.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.76.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.75.2019r. w sprawie udzielenia przez Dyr. ZOZ informacji, które odziały szpitalne i w jakim zakresie nie spełniają wymogów sanitarnych 

Odpowiedź na interpelacje Or.III.003.75.2019

Interpelacja Or.0003.74.2019 rok  w sprawie udzielenia  przez Dyrektora ZOZ informacji dot. wyniku finansowego szpitala za miesiąc lipiec i sierpień 2019roku.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.74.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.73.2019r. w sprawie dostosowania tzw. drogi technicznej od strony ul. Sienkiewicza, jako głównego dojazdu do SOR i Szpitala.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.003.73.2019

Interpelacja Or.III.0003.69.2019r. w sprawie wybudowania chodnika w uliczce równoległej do ulicy Grabowieckiej ( na wprost DPS  

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.69.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.68.2019r. w sprawie oczyszczenia zarośniętych schodów przy ul. Mickiewicza, na wprost bazy Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.68.2019r.

Interpelacja  Or.III.0003.67.2019r. w sprawie dołożenia kostki brukowej w miejscu,  które wielu mieszkańców i klientów galerii handlowej  jest uczęszczane

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.67.2019r.

Interpelacja  Or.III.0003.66.2019r. w sprawie wykonania remontu chodnika na rogu ul. Polna i ul. Sienkiewicza, schodzącego do uliczki wewnętrznej przy zakładzie kosmetycznym

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.66.2019 r.

 Interpelacja Or.III.0003.65.2019r.  w sprawie naprawienia chodnika ul. Żeromskiego, wzdłuż wału naprzeciwko stawów w Częstocicach

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.65.2019r.

Interpelacja  Or.III.0003.64.2019r. w sprawie oczyszczenia zarośniętych chodników przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.64.2019r.

 Interpelacja Or.III.0003.63.2019r. w sprawie wykoszenia poboczy i uprzątnięcia śmieci przy ul. Strzeleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.63.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.62.2019r.  w sprawie odtworzenia zieleńców wzdłuż ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.62.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.61.2019r.  w sprawie braku wywieszenia na budynku w dniu 15 sierpnia 2019 roku ( święto państwowe)  flagi narodowej

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.61.2019r

Interpelacja Or.III.0003.58.2019r. w sprawie wskazania jakie działania podejmie Dyrektor ZOZ dotyczące funkcjonowania placówki na najbliższe 2 miesiące.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.58.2019r.

 Interpelacja Or.III.0003.57.2019r. w sprawie udzielenia informacji przez Pana Dyrektora ZOZ o wynik finansowy Szpitala za miesiąc czerwiec 2019r

Odpowiedź na interpelacje  Or.III.0003.57.2019

Interpelacja Or.III.56.2019r. w sprawie oczyszczenia fontanny  tzw. ,,dmuchawiec” przy ZDK oraz jej naprawę.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.56.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.55.2019r. w sprawie podcięcia krzewów w pasie drogowym ul. Żeromskiego obok kortów tenisowych.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.55.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.54.2019r. w sprawie zabezpieczenia i naprawienia studzienki technicznej w chodniku przy ul. Żeromskiego na wysokości ogrodzenia ZSMS.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.54.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.53.2019r. w sprawie wykonania przyłącza kanalizacji w ul. Bocznej od ul. Iłżeckiej/Rzeczki/Kraszewskiego oraz remontu tej drogi.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.53.2019r.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.53.2019r

Interpelacja Or.III.0003.52.2019r. w sprawie remontu ulicy Al. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację  Or.III.0003.52.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.51.2019r. w sprawie posprzątania i  wykoszenia poboczy przy ul. Nowe Piaski.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.51.2019

Interpelacja Or.III.0003.50.2019r. w sprawie uprzątnięcia i wykoszenia skarpy przy Kolegiacie Św. Michała  Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.50.2019 

Interpelacja Or.III.0003.49.2019 w sprawie częstotliwości zmian sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Polna i Mickiewicza.

 Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.49.2019 

Interpelacja Or.III.0003.48.2019 w sprawie wykoszenia zieleńca i podcięcia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Iłżecką w kierunku Starostwa Powiatowego

Odpowiedź na interpelację.Or.III.0003.48.2019

Interpelacja Or.III.0003.47.2019 w sprawie uprzątnięcia zarośniętego chodnika biegnącego wzdłuż skarpy przy Kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.47.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.46.2019 w sprawie wykoszenia poboczy ul. Siennieńska 

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.46.2019

Interpelacja Or.III.0003.45.2019 dotycząca zabezpieczenia dodatkowych środków i działań organizacyjnych  w związku z umieszczeniem  Rezerwatu ,, Krzemionki” na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Odpowiedź na Interpelację Or.III.0003.45.2019.

Interpelacja Or.III.0003.44.2019 w sprawie uprzątnięcia śmieci, butelek itp., które znajdują się w centrum miasta przy parkingu ZDZ, tuż za kioskiem ruchu.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.44.2019

Interpelacja Or.III.0003.43.2019 w sprawie harmonogramu sprzątania ulic na terenie powiatu ostrowieckiego od momentu przejęcia tych zadań przez ZUM.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.43.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.42.2019 w sprawie wykazu miejsc pamięci narodowej (pomników, obelisków, cmentarzy itd.) na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz powiatu ostrowieckiego wraz z wykazem instrukcji odpowiedzialnych za ich utrzymanie i posprzątanie.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.42.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.41.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu wokół pomnika przy dworcu PKP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na interpelację Or.III.41.2019

Interpelacja Or.III.0003.40.2019 w sprawie remontu/budowy  ul. Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na interpelację Or.III.003.40.2019

Interpelacja Or.III.0003.39.2019 w sprawie wykoszenia poboczy i zieleńców przy ul. Długiej oraz Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.39.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.38.2019r. w sprawie posprzątania ul. Fabrycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz naprawienia jej nawierzchni

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.38.2019r. 

Interpelacja Or.III.0003.37.2019 dotycząca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.37.2019

Interpelacja Or.III.0003.29.2019 w sprawie udzielenia informacji dotyczących budowy parkingu przy szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.29.2019.

Interpelacja Or.III.0003.28.2019 w sprawie ustawienia koszy na śmieci wzdłuż ul. Aleja 3-ego Maja.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.28.2019.

Interpelacja Or.III.0003.27.2019 w sprawie remontu ulicy równoległej do ul. Samsonowicza (tzw. Serwisowej).
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.27.2019.

Interpelacja Or.III.0003.26.2019 w sprawie remontu i odwodnienia wjazdu ul. Boksycka.
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.26.2019.

Interpelacja Or.III.0003.25.2019 w sprawie remontu ul. Kwiatowej w Ostrowcu Św.
Załącznik do interpelacji nr Or.III.0003.25.2019

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.25.2019

Interpelacja Or.III.0003.24.2019 w sprawie remontu ul. Miodowej w Ostrowcu Św.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.24.2019

Interpelacja Or.III.0003.23.2019 w sprawie naprawy nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Piaski i Sienkiewicza;
Załącznik do interpelacji nr Or.III.0003.23.2019
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.23.2019.

Interpelacja Or.III.0003.22.2019 w sprawie odpowiedzi, gdzie na BIP jest umieszczona ewidencja stowarzyszeń i kto za to odpowiada; 
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.22.2019.

Interpelacja Or.III.0003.21.2019 w sprawie przebudowania i poszerzenia wjazdu z ulicy Żeromskiego do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.21.2019.

Interpelacja Or.III.0003.20. 2019 w sprawie uprzątnięcia butelek i śmieci zalegających na zieleńcu pasa drogowego przy bloku nr 32 (ul. Kopernika);

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.20.2019

Interpelacja Or. III.0003.13.2019 oraz dotycząca wyjaśnienia tragicznego w skutkach zdarzenia jakie miało miejsce w marcu 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej.
Odpowiedź na interpelacje Or.III.13.2019.

Interpelacja Or.III.0003.12.2019 dotycząca informacji kiedy został sporządzony bilans potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz kiedy i z kim był konsultowany;
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.12.2019.

Interpelacja Or.III.0003.11.2019 dotycząca informacji  w jakim terminie i na czyj wniosek dokonano zmian w zasadach udzielania dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne;
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.11.2019.

Interpelacja Or.III.0003.10.201oraz przygotowania koncepcji rozbudowy miejsc parkingowych ul. Kopernika oraz zabezpieczenia środków finansowych na w/w projekt oraz ich wykonanie.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.10.19

Interpelacja Or.III.0003.9.2019 dotycząca odbudowy drogi ul. Kopernika w Ostrowcu Św., która została zniszczona poprzez realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych;

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.9.19