Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji

              Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:

a. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:

 •  nazwy stowarzyszenia,
 • adresu siedziby,
 • regulaminu działalności,

         a także wyboru:

 • nowego przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,

b. listę obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji
przez stowarzyszenie – 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku o wpis zmian do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian danych, stowarzyszenie zwykłe składa wniosek do starosty o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę zmian,
 • obowiązkiem stowarzyszenia jest informowanie starosty o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie a także osób z zarządu i komisji rewizyjnej.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis zmian do Ewidencji