Zmiana zasad pracy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Od dnia 27.05.2020 r.  wydziały  Starostwa

Powiatowego  w Ostrowcu Św. pracują następująco:

 

Wydział Komunikacji

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach 7:45 – 14:45  na parterze

budynku.

Składanie wniosków dotyczących rejestracji pojazdów pokój nr 5, 6, 7.

Wymiana prawa jazdy pokój nr 2

Odbiór rejestracji po uprzednim umówieniu godziny przy stanowisku nr 1

w holu głównym starostwa.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie przy stanowisku nr 2 w holu głównym starostwa.

W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących prowadzonych postępowań

lub konieczności bezpośredniego kontaktu z inspektorem prowadzącym sprawę,

prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami:

Gmina Ostrowiec Św.              tel. (41) 247 63 53;  (41) 247 63 67;
Gmina Kunów                             tel. (41) 247 63 67
Gmina Bodzechów                   tel. (41) 247 63 53
Gmina Ćmielów                        tel. (41) 247 51 68
Gmina Bałtów                            tel. (41) 247 51 68
Gmina Waśniów                        tel. (41) 247 51 68

 

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki

Nieruchomościami

Sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z urzędem są załatwiane

telefonicznie z zakresu:

rolnictwa i środowiska, w szczególności:

– zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzeniowego lasu (do notariusza),
– zaświadczenia o pochodzeniu gleby,
– karty wędkarskie
                                                                       pod numerem telefonu 41 2476356

– gospodarka odpadami,
– emisja pyłów gazów i hałasu,
                                                                     pod numerem telefonu 41 2476358

gospodarki nieruchomościami, w szczególności:

– ograniczenia prawa własności,
– zwrotów nieruchomości,
– wyłączenie z produkcji rolniczej

                                                                pod numerem telefonu 41 2475270 lub 41 2475278

– odszkodowań za nieruchomości,
– najmem, dzierżawa nieruchomości,

                                                          pod numerem telefonu 41 2476247 lub 41 2476377

 

Wnioski w powyższych sprawach można kierować drogą pocztową, mailową, lub e-PUAP.

Formularze wniosków w sprawach prowadzonych przez wydział znajdują się do

pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w zakładce
Załatw sprawę pod  adresami:

https://ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe-2/nieruchomosci/

https://ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe-2/rolnictwo/

W pozostałych sprawach, wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędem, interesanci przyjmowani będą przy stanowisku nr 2 w holu głównym starostwa.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sprawy  związane z udostępnianiem materiałów pzgik (wypisy, wyrysy, kopie map)

oraz inne wnioski (zgłoszenia), wynikające z zadań administracji geodezyjnej

i kartograficznej wydział realizuje na bieżąco.

           

Realizacja spraw odbywa się na podstawie wniosków złożonych w formie:

– pisemnej,

– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym,

– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne,

poprzez  następujące kanały dostępowe:

adres e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

platforma ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego
https://ostrowiec.geoportal2.pl

 

            Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

https://ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe-2/geodezja/

            Możliwy kontakt telefoniczny pod numerem (41) 249 92 10

 

Ponadto Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. informuje,

że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.