Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dla zintegrowanej strategii

ZAWIADOMIENIE o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), Starosta Ostrowiecki informuje o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu strategicznego.
Z ww. dokumentami zapoznać się można na stronie internetowej Powiatu Ostrowieckiego www.powiat.ostrowiecki.eu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Św. – Referat Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji, ul. Iłżecka 37, pokój 209, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.
Wnioski i uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko oraz dla projektu przedmiotowego dokumentu strategicznego należy składać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego w dniach od 13 maja do 3 czerwca 2016r. w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. – Referat Rozwoju, Funduszy Strukturalnych
i Informacji, ul. Iłżecka 37, pokój 209 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dw@powiat.ostroweicki.eu.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.
Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Św.
W załączeniu:
1. Zintegrowana strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”     Strategia OF TnK
2. Prognoza oddziaływania na środowisko TnK            Prognoza_TnK
3. Diagnoza strategii dla OF TnK                   Diagnoza Strategii OF TnK
4. Formularz konsultacyjny                           Formularz konsultacyjny