Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania

Na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego rozpatrzono Raport o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018 oraz przeprowadzono debatę, podczas której radni mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi jego treści. Ponadto radni przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2018 przedstawione przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natomiast decyzja o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkała się z wielką radością kadry pedagogicznej i dyrektora placówki.