Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

10 lutego 2015 r. o godz. 16.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tytuł projektu „Aktywna Dorosłość” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy   społecznej  i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działania 1.2 Wsparcie  systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej  Priorytetu I Zatrudnienie i  integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 49  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nr LI/393/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz Nr LV/421/14 z dnia 30 października 2014 roku dotyczących  wyrażenia   zgody   na    przekazanie    dla    Województwa  Świętokrzyskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę  drogi  łączącej  węzeł   „Brezelia” ( usytuowany na skrzyżowaniu zrealizowanej przez Gminę Ostrowiec Św. ul.  Zagłoby  tzw.  IV  etap,  z  drogą  wojewódzką  nr  755 )  z  drogą  krajową  nr  9   w   miejscowości   Jędrzejów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu),
11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu),
12. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu  Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu  Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.