Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Mariusz Pasternak, Przewodniczący Rady Powiatu informuję, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 10.30 w Ostrowieckim Browarze Kultury  – sala koncertowa (wejście od Galerii Fotografii).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego – Pana Marcina Piotra Jabłońskiego

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXXI/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 03/2020/VI – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/163/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na „Pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego i tabernakulum oraz konserwację techniczną i estetyczno-plastyczną obrazu Zaślubin NMP
  w kościele pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej – realizacja w 2020 r. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Od bierności do zawodowej aktywności” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020 – 2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Przeprowadzenie debaty o stanie powiatu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

 1. Sprawy różne.

 

       22. Zakończenie sesji.