Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie  informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego: Nr XXXVII/17  z dnia 19 stycznia 2017r oraz Nr XXXVIII/17 z dnia 21 lutego 2017 roku.   
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w Powiecie Ostrowieckim planowanych do wykonania w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+0001+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.