Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie  informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się 8 marca 2017 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego: Nr XXXV/16 z dnia 6 i 7 grudnia 2016 r. oraz Nr XXXVI/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych za 2016 rok w rozbiciu na poszczególne gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bodzechów w celu wykonania zadania pn.: „Remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów w 2017 roku” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów w 2017 roku” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.