Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Informujemy,   że   sesja   Rady   Powiatu   Ostrowieckiego  odbędzie  się 5 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w  Ostrowcu Św. ul.  Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:   Nr  XXVIII/16   z   dnia  10  maja  2016 r, Nr  XXIX/16 z dnia  24 maja 2016 r, XXX/16 z dnia 29 czerwca 2016 r, XXXI/16 z dnia 28 lipca 2016 r, XXXII z dnia 14 września 2016 r. z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
 1. Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 5/2016/V i 6/2016/V.
 2. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 3. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Św. powołanej Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu ).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 4. Podjęcie uchwały  w  sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” wraz z „Prognozą oddziaływania  na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017” za rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 49 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016   rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z Gminami Bałtów, Bodzechów, Kunów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w związku z wykonywaniem nadzoru podmiotu leczniczego – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim  (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.