Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie   informujemy,   że   sesja   Rady   Powiatu   Ostrowieckiego  odbędzie  się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 15.00  w sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego w  Ostrowcu Św. ul.  Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołów:  Nr  XXVIII/16 z  dnia 10 maja  2016 r.  i Nr  XXIX/16 z dnia 24 maja 2016 r. z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
 1.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
 2.  Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015- 2017”  za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim , Os. Słoneczne 49 (inicjatywa   uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.