Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego 31.03.2015

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego, która odbędzie się 31 marca  2015 r. o godz. 15.oo  w  sali konferencyjnej Starostwa   Powiatowego w  Ostrowcu Św. ul.  Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

  1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

  2.   Przyjęcie porządku obrad.

  3.   Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

  4.   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.

  5.   Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

  6.  Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej przez Powiat Ostrowiecki – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2014 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

  7.   Podjęcie  uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej   Gminie Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remonty dróg powiatowych na terenie  Gminy Bodzechów w 2015 roku” (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

  8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na  2015 rok    (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

  9.   Podjęcie  uchwały w  sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10.   Podjęcie  uchwały w  sprawie uchylenia uchwały  Nr XLV/333/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie przyjęcia koncepcji merytorycznej dotyczącej zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego na lata 2014 – 2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12.    Sprawy różne.

13.    Zakończenie sesji.