Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się 24  maja  2016 r.  o godz. 15.00 w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. ul.  Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
 4. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 5. Ocena wykonania  budżetu  Powiatu Ostrowieckiego wraz  z  rozpatrzeniem  wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
  a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2015 rok.
  b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 przedstawionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 przedstawionego przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2015 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.