Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Informujemy,   że   sesja   Rady   Powiatu   Ostrowieckiego  odbędzie  się w  dniu  30 marca 2016 r. o godz. 15.00  w sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.  Iłżecka 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXIV/16, Nr XXV/16 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2017”  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały  w   sprawie   powierzenia   Gminie   Kunów  zadania   publicznego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.