Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 o godz. 16.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:
 • Nr LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
 • Nr LIV/18 z dnia 24 maja 2018 roku,
 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 2. Ocena wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok wraz
  z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018 – 2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 przedstawionego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 4. Przyjęcie informacji na temat „Sytuacji rynku pracy w Powiecie Ostrowieckim
  w 2017 roku”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów  pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017” za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na prace konserwatorskie realizowane w kościele parafialnym w 2018 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na prace konserwatorskie realizowane w 2018 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Przyjęcie „Informacji z działalności ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2017 z uwzględnieniem wyniku finansowego na poszczególnych oddziałach”.
 12. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 13. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Sprawy różne
 16. Zakończenie sesji