Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 o godz. 14.oo w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:
  Nr XLIX/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
  Nr L/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
  Nr LI/18 z dnia 26 lutego 2018 roku,
  Nr LII/18 z dnia 29 marca 2018 roku
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Informacja dotycząca zadań drogowych zrealizowanych w 2017 roku
  z rozbiciem na poszczególne gminy wraz z informacją o źródłach współfinansowania.
 6. Informacja w zakresie „Stanu sanitarnego Powiatu Ostrowieckiego w 2017 roku” przedstawiona przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018 – 2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).Podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku i Uchwała Nr XLVIII/294/2017 z dnia 30 listopada 2017r. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez zmianę siedziby (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Nr XLIII/251/2017
  z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  w drodze darowizny (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 17. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 18. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji