Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XLVI/17 z dnia 16 października 2017 roku oraz Nr XLVII/17 z dnia 16 listopada 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Ochrona środowiska w Powiecie Ostrowieckim za III kwartały 2017 roku oraz wykorzystanie energii odnawialnej w jednostkach podległych powiatowi
  i w gospodarstwach rolnych.
 6. Omówienie spraw z zakresu spraw oświatowych:
 • Informacja z realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowieckiego w roku szkolnym 2016/2017,
 • Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018 w Powiecie Ostrowieckim,
 • Organizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ostrowieckim.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 21
  w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020” (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 15. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 16. Zgłaszanie zapytań i interpelacji
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.