Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XLV/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ostrowieckim za I półrocze 2017 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z Gminami Bałtów, Bodzechów, Kunów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XL/241/2017 z dnia 30 marca 217 roku w sprawie powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bodzechów
  w celu wykonania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna w zakresie chodnika” wraz z uchwałą zmieniającą Nr XLIII/256/2017 z dnia 17 maja 2017 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Powiatu Ostrowieckiego w charakterze Partnera do uczestnictwa z Gminą Bodzechów w projekcie pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”, planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich
  i wiejskich.(inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Rudzie Kościelnej na prace remontowe przy kościele parafialnym realizowane w 2017 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 18. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.