Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego: Nr XL/17 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XLI/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, Nr XLII/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XLIII/17 z dnia 17 maja 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Ocena wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2016 rok wraz z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego:
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 przedstawionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 przedstawionego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017” za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego dotyczącej wstrzymania wypłaty dotacji oświatowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego dotyczącej uchylania się od wypłaty dotacji oświatowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego dotyczącej zatrudnienia na stanowisko p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego w związku z powierzeniem obowiązków p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 19. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.