Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXXIX/17 z dnia
  08 marca 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i
 6. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w sprawie podjętych działań naprawczych oraz zasady współpracy ze Spółką G.V.M. Carint.
 7. Obecna sytuacja rynku pracy w Powiecie Ostrowieckim za I kwartał 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu),
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/236/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bałtów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bałtów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2017 roku na terenie gminy Bałtów” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bodzechów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2017 roku na terenie gminy Bodzechów” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Kunów zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2017 roku na terenie gminy Kunów” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/241/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bodzechów w celu wykonania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0655T w miejscowości Świrna w zakresie chodnika” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.