Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego
  Nr III/18 z dnia 06 grudnia 2018 r,
  Nr IV/18 z dnia 21 grudnia 2018r
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019r (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Ostrowieckiego oraz ustalenia jej składu osobowego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego, znak: PKN.I.4130.3.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr III/9/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego (Przewodniczący Rady)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego (Zarząd Powiatu)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego Pawłem Walesicem (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.
 15. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.